Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202428 21.5.2024 Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie... Ing. Mária Krullová 50468707  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2024 17.5.2024 Zmluva o nájme pozemku Rudolf Haničák   12.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2024 17.5.2024 Zmluva o nájme pozemku 1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková   12.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2024 17.5.2024 Zmluva o nájme pozemku 1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský   12.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2024 14.5.2024 Zmluva o termínovanom úvere č. 380/2024/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2024 14.5.2024 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 486/2024/D Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá 202427 13.5.2024 Vypracovanie žiadosti o NFP „Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" Ing. Mária Krullová 50468707  1,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2024 13.5.2024 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Jana Baumanová rodená Sabová    
Detail Objednávka vyšlá 202424 9.5.2024 Kancelárske potreby Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 202425 9.5.2024 Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... GEODAT MAPS s.r.o. 54384052   
Detail Objednávka vyšlá 202426 9.5.2024 Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... GEODAT MAPS s.r.o. 54384052   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2024 7.5.2024 Zmluva o nájme pozemku Mária Bondrová    
Detail Objednávka vyšlá 202423 29.4.2024 Odhad ceny pozemku na parcele č. CKN 2497/2 s celkovou výmerou 854 m2v k.ú. Chmeľnica, LV 2780,... Ing. Jozef Arendáč 34312544   
Detail Faktúra došlá 2024/03 29.4.2024 Faktúry za mesiac marec 2024 Faktúry za mesiac marec 2024    
Detail Objednávka vyšlá 202422 26.4.2024 Architektonická štúdia a projekt pre územné rozhodnutie na stavbu Materská škola na parcele... EnviArch - Ing.arch. Ján Bátora 43027938  9,800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202421 17.4.2024 Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na dodanie tovaru... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2024 11.4.2024 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  30.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202420 10.4.2024 Rekonštrukcia miestnej internetovej komunikácie na obecnom úrade v Chmeľnici Prvá internetová s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2024 26.3.2024 Zmluva o budúcej zmluve zo dňa 18.03.2024 Peter Budaj    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2024 26.3.2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve zo dňa18.03.2024 Urbárske pozemkové spoločenstvo 31954103  1.00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies