Ochrana osobných údajov

 
Prevádzkovateľ
Názov: Obec Chmeľnica
Sídlo prevádzkovateľa: Chmeľnica 103, 064 01 Chmeľnica
Email: obecchmelnica@slnet.sk
Telefón: 0524324894
 
Sprístupnenie informácií dotknutým osobám
V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ
sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk