Čistička odpadových vôd

Harmonogram EKOSERVIS, SVP Košice, Obec Chmeľnica

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. (ES)

29.1.2014

Podal „Poplatkové priznanie za rok 2013“ v celkovej sume 0 €.

 Výsledky: CHSK        18,50 mg.l-1

                 N-NH4          8,14 mg.l-1

 

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP)

28.3.2014

Rozhodnutie o výške nedoplatku za r. 2013 v celkovej sume 7 550,28 €.

Výsledky robené SVP: CHSK           167,1 mg.l-1

                                     N-NH4             37,5 mg.l-1

 

ES

1.4.2014

Odvolanie v podaní: Naše analýzy a nameraný hodnoty SVP sú odlišné.

 

 

ES + SVP + obec Chmeľnica

17.4.2014

Konanie v KE

Prejednané:

-          Spôsob odberu

-          Spôsob rozborov

-           Problémy na ČS a VK

-           Nutnosť dobudovania HP

Obec odvolanie stiahla : Starosta obce Ing.Štefan Šimský stiahol odvolane, dohodol sa s SVP na splátkovom kalendári

 

SVP výsledky:

                           II.         III.        V.         VII.         IX.                      X.

CHSK             167,1   18,5    19,08      39,1     431,94     259,45

N-NH4               37,5      8,1     1,6        12,4       71,7         65

6x odbery       Množstvo vôd = 88 510 m3.rok-1

 

Z konania bol vypracovaný protokol:

1. Problém

            - kvalita odpadových vôd na prítoku nemá charakter odpadových vôd

            - nezodpovední obyvatelia

            - prítok balastných vôd

            - havarijné stavy a obtokovanie ČOV

 

2. Odstránenie poruchy:

            - dobudovanie HP

 

3. Nebol platný certifikát merania odpadových vôd

 

 Vykonané opatrenia:

10/2013

1. ES vypracoval PD na HP

2. Žiadosť EFŽP do 31.10.2013

3. 04/2014 ES pripravil žiadosť pre obec na EFŽP – havarijný stav na ČOV Chmeľnica

4. Čistenie nádrže „P“ upchaté potrubie z DNT do NTF

5. Žiadosť EFŽP do 31.10.2014

 

ES

29.1.2015

Podal „Poplatkové priznanie za rok 2014“ v celkovej sume 0 €.

Výsledky: CHSK        14,25 mg.l-1

                 N-NH4          4,71 mg.l-1

 

 SVP

2.4.2015

Rozhodnutie o výške nedoplatku za r. 2014 v celkovej sume 11 451,50 €.

Výsledky robené SVP: CHSK           194,4 mg.l-1

                                     N-NH4             36,6 mg.l-1

Množstvo vôd = 119 720 m3.rok-1

 

 Pokyny pre SVP pri odoberaní vzorky:

1. Z odobratej vzorky dať ½ obci.

2. SVP sa vopred nahlási pred odberom.

3. Oznámiť odbery vzoriek ES.

 

Odvolanie:

1. Znečisťovateľ zašle odvolanie na SVP.

2. SVP vykonal zúčtovanie.

3. Priemerný výsledok CHSK na prítoku do ČOV za rok 2014 je 163 mg.l-1 a za N-NH4 je 17,84 mg.l-1. Tieto hodnoty sú nižšie ako výsledné hodnoty odobrané na odtoku z ČOV Chmeľnica SVP Košice.

 

K stiahnutiu

13.4.2015 Rokovanie na EKOSERVIS SLOVENSKO ohľadom odvolania voči nedoplatku

K stiahnutiu

7.5.2015 ústne prejednanie odvolania Obce Chmeľnica na SVP š.p. Košice

K stiahnutiu

Čakáme na rozhodnutie k nášmu odvolaniu v II. stupňovom konaní

K stiahnutiu

UPOZORNENIE: Dažďové vody zo striech nesmú byť zvedené do miestnej kanalizácie!

 V zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Do miestnej kanalizácie môžu byť vypúšťané iba splaškové vody a v žiadnom prípade dažďové vody zo striech, dvorov, ciest a pod. Dôrazne žiadame občanov, ktorí majú zvedené dažďové vody do miestnej kanalizácie, aby urobili nápravu! Poslanci OZ uskutočnia v najbližšom období kontrolu. V zmysle § 4 ods. 3 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bude uložená sankcia do výšky 165, 97 €.

SVP š.p. PR Banská Štiavnica odvolanie obce Chmeľnica zamietol.

 SVP š.p. PR Banská Štiavnica odvolanie obce Chmeľnica zamietol. Nedoplatok za rok 2014 vo výške 11 451,53 € budeme musieť zaplatiť.

K stiahnutiu

UPOZORNENIE!

Po kontrole na ČOV dňa 19.8.2015, ktorú sme vykonali  s našim prevádzkovateľom EKOSERVIS  SLOVENSKO s.r.o.  Veľký Slavkov, usudzujeme, že jej chod nebol v poriadku z toho dôvodu, že niekto z občanov vypustil odpadové vody, ktoré nemajú charakter splaškových vôd.

Vážení občania, 

v súvislosti s prevádzkou kanalizácie a obecnej čistiarne odpadových vôd Vás opätovne dôrazne upozorňujeme, že do kanalizácie nepatria oleje z domácností, handry, bavlnené utierky a podobné hygienické potreby, mechanické nečistoty ako aj obsah žúmp. Nedodržiavaním uvedených zásad dochádza k poškodzovaniu technológie čerpacích staníc a čistiarne, čo má za následok poruchy na kanalizačnej sieti, a tým aj zvýšené náklady, ktoré budeme znášať z obecných peňazí.

 

V zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Do miestnej kanalizácie môžu byť vypúšťané iba splaškové vody a v žiadnom prípade dažďové vody zo striech, dvorov, ciest a pod. Dôrazne žiadame občanov, ktorí majú odvedené dažďové vody do miestnej kanalizácie, aby urobili nápravu! Poslanci OZ uskutočnia v najbližšom období kontrolu. V zmysle § 4 ods. 3 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bude uložená sankcia do výšky 165, 97 €.

Aj vďaka nezodpovedným občanom v Chmeľnici , ktorí vypúšťajú odpadové vody, ktoré nemajú charakter splaškových vôd a tým, ktorí majú napojené strechy do miestnej kanalizácie, musíme platiť okrem zvýšených prevádzkových nákladov na ČOV nedoplatky vyrúbané SVP.š.p.  PR Banská Štiavnica za rok 2013 vo výške 7550,28 € a za rok 2014 vo výške 11 451,53€. Prevádzkové náklady na ČOV sa pohybujú vo výške takmer 47000,00 €. Viac ako 30000,0 € obec musí dotovať zo svojho obecného rozpočtu.

Aj z tohto dôvodu sú ohrozené ďalšie investičné projekty, ktoré pripravujeme v obci.

Starostka obce pripravuje nové VZN, týkajúce sa miestnej kanalizácie, na základe ktorého bude obec nútená pristúpiť aj ku zvýšeniu poplatkov. S návrhom tohto VZN budú občania oboznámení prostredníctvom úradnej tabuli a uverejnením na webstránke obce. Rokovať bude o ňom Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici na svojom novembrovom zasadnutí.

Zápasíme s odstraňovaním poruchy na obecnej ČOV

 V 38. týždni došlo vzhľadom na nedodržanie postupov pri odvádzaní splaškových vôd  k poruche na obecnej ČOV.V súčasnosti funguje len jeden reaktor. V druhom reaktore prišlo vypustením pravdepodobne väčšieho množstva  chemických látok k vyhnitiu kalu. Odstránenie poruchy si vyžaduje investíciu nad rámec našich plánovaných výdavkov. Dôrazne žiadame občanov, aby bezpodmienečne dodržiavali pravidlá vypúšťania splaškových vôd v zmysle VZN č. 1/2007 a jeho dodatku!

V spolupráci s prevádzkovateľom  EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná Veľký Slavkov zabezpečujeme nasledovný postup:

  1.     Na druhom poruchovom reaktore prebieha čistenie do 25. 9. 2015
  2.      Musíme doviezť 22 m3 aktívneho kalu z inej ČOV
  3.     Tento reaktor sa musí zaočkovať aktívnym kalom a následne sa spustí opäť do prevádzky 

Žiadosť na Environmentálny fond

K stiahnutiu

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITA ZA OBLASŤ VODA

 

K stiahnutiu