Granty a dotácie

V rámci projektu financovaného z ESF sme vytvorili 5 pracovných miest na šesť mesiacov

 V rámci národného projektu  „ Podpora zamestnávania  UoZ,“ financovaného z Európskeho sociálneho fondu Kód ITMS 27110130042  sme  od  7.4.2015 do 30.9.2015 vytvorili 5 pracovných miest pre  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  Oprávnenými nákladmi podľa dohody sú 95% celkovej ceny práce CCP 5 zamestnancov na dobu  6 mesiacov,  v zmysle dohody  č.2/2015/§57- VZ, ktorú Obec Chmeľnica uzavrela s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa.

K stiahnutiu

Projekt Suchý Polder v obci Chmeľnica získal NFP vo výške 1 190 056,68 €

Obci Chmeľnica bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom SUCHÝ POLDER V OBCI CHMEĽNICA, kód ITMS: 24120110124 v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami, opatrenie 2.1 – Ochrana pred povodňami. Hlavným cieľom projektu je realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a predchádzanie povodňovým škodám v obci CHMEĽNICA.

K stiahnutiu

Obci Chmeľnica bola z Úradu vlády SR schválená dotácia vo výške 1000 €

 Obci Chmeľnica na projekt „700. výročie prvej písomnej zmienky o obci“ bola  schválená z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2015 dotácia  vo výške 1000 €. Obec ju využije na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia.

K stiahnutiu

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR

 Obec požiadala dotáciu z Ministerstva financií SR na modernizáciu miestneho rozhlasu vo výške 9 202 €.

K stiahnutiu

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015

 Obec požiadala Environmentálny fond o dotáciu na budovanie verejného vodovodu v lokalite IBV Pri trati vo výške 64 220 €. Jedná sa o budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity podľa  vypracovanej projektovej dokumentácii: "Chmeľnica IBV Pri Trati, SO 511-00 VODOVOD."

Aktívne participujeme v národných projektoch financovaných z ESF

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni  sa obec zapojila do národného projektu „Šanca na zamestnanie." Od 1. 11. 2015 na dobu 8 mesiacov sme vytvorili dve pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Rovnako v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu,“ po schválení našej žiadosti vytvoríme od 1.12.2015 jedno  pracovné miesto na polovičný úväzok na mentorované zapracovanie a prax na obecnom úrade  po dobu 9 mesiacov. Obec získala finančné prostriedky na preplatenie 95% nákladov. 

Kamerový systém obce Chmeľnica- I. Etapa

Dňa 16. 02. 2016 zasadala komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality (ďalej len „komisia“) zriadená opatrením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 95 z 23. júla 2015.

V rámci vyhodnotenia projekt Kamerový systém obce Chmeľnica,  v rámci Výzvy MV SR zo dňa 27.07.2015 bol schválený. Výška schválenej dotácie je 10.000 EUR ( kapitálové výdavky ).

Projekt bol finančne podporený Radou vlády  Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 II. Etapa

Uznesením č. 1 z 19.decembra 2016 bola schválená Radou vlády pre prevenciu kriminality žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality výška dotácie 10 000 EUR

K stiahnutiu

Chmeľnica- Rekonštrukcia miestnych komunikácií- Vetva G

 

Projekt Chmeľnica- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - VETVA G“ - úspešne schválený

 

ŽIADOSŤ podaná na ENVIRONMENTÁLNY FOND - Projekt výmeny technologického zariadenia hrubého predčistenia počas trvalej prevádzky

 

Žiadosť o NFP Multifunkčné ihrisko a detské ihrisko

 

Obec Chmeľnica sa zapojila do projektu OPIS- TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

 

Príspevok z PSK

 Rekonštrukcia sály KD 

Príspevok vo výške 1000,00 EUR

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet - 2 projekty

Cez Aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti – 1 pracovníka na obdobie 3.10.2016 -  31.3.2017
278,70 EUR/ 6 mesiacov ( 1672,20 EUR)
46,45 EUR/ 6 mesiacov ( 278,70 EUR)
nákup hmotného majetku  1700 EUR
nehmotného 2400 EUR
 
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 1 pracovník na 9 mesiacov
4918,86 EUR
3935,07 EUR ( hradí sa z ESF a ŠR)
Vlastné zdroje 20%: 983,79 EUR
 
Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR máme príspevok na obidva projekty 5885,97 EUR
 
 

Projekt "Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu "Tatry"

 

Čiastka  pre Chmeľnicu: 13 098.39 € - 85% dotácia z z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 15% vlastné zdroje 1964,76 €

K stiahnutiu

Žiadosť o dotáciu z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU na r. 2017 " IBV pri trati, SO 511 VODOVOD"

 Žiadosť o 78 300 € bola postúpená na Environmentálny fond 27.10.2016. Vlastné prostriedky vo výške 4 125,00 €.

Združenie Euroregión Tatry opäť úspešné!

 

Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v Chmeľnici

 

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI CHMEĽNICA

 

 

Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu

Dňa 26.3.2018 Minister životného prostredia SR  Lászlo Solymos rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov  z Environmentálneho fondu  formou dotácie na rok 2018 na účel dotácie: CHMELNICA IBV Pri trati , SO 511-00 Vodovod, vo výške: 78.300,00EUR. Obec prispeje z vlastných zdrojov 4.121,06 EUR.

CHMELNICA IBV Pri Trati, SO 511-00 Vodovod

Projekt " Hophgarten -nemecká perla v kráľovských záhradách" bol schválený

Na projekt „ Hophgarten- nemecká perla v kráľovských záhradách nám v rámci Opatrenia 7 podopatrenia 7.5 a Aktivity 2- na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie nám pôdohospodárska platobná agentúra schválila dotáciu 26 288,61 €.

 

PROJEKT PODPORENÝ Z ROZPOČTU PSK 2018

 

Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G