História

O založení našej obce sa dozvedáme z listiny, ktorú uverejnil Michael Schmauk vo svojom doplnku ku zbierke listín na Spiši Supplementum Analectorum errae Scepusiensis.

Pars II Szepesvárajae 1889 S.44 XXXIII
Obsah zo zápisnice kostola Stará Ľubovňa:
Vrtkavosť času a tiež, aby sa predišlo ohováračkám si vyžadujú, aby sa písomne dalo na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že my gróf Mikuláš z Ľubovne, sme dovolili šoltýsovi Mikulášovi z Kamienky (Petri Villa) vyklčovať les od Dlhej lúky dolu vodou na zakladanie obce Hophgart o 60 usadlosti (cum sexaginta laneis). Určia sa práva i povinnosti. Tiež kostol postaviť a odvádzať desiatky. Má právo postaviť mlyn, v lese poľovať, právo slobodného rybolovu, dolovať kovy ... . Právo je dedičné, má možnosť všetko predať. Sedemnásť rokov je obec oslobodená od dávok. Po 17 rokoch musí odvádzať poplatky.
 
Ako svedkovia figurujú: Vigand farár z Ľubovne, jeho brat Gotthard, gróf de Jula, Thylmannus šoltýs z Podolínca, Hentze šoltýs z Ľubovne, prísažní Henricus Bavarus Bona, Conradus in Monte, Hildebrandus Hempel.
Na svedectvo toho opatrili sme túto stranu našou pečaťou. To sa ujednalo v Ľubovni (Lublov) v roku 1315. Tieto práva potvrdzuje poľský kráľ Žigmund v roku 1559 v sobotu predKvetnou nedeľou svojou kráľovskou pečaťou v Krakove.