KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK

Peter Recktenwald, predseda Karpatsko-nemeckého spolku v Chmeľnici

201507311230260.p1090815

Kontakt: Tel: +421911145150 Adresa: Obec Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Mária Recktenwald, predsedkyňa regiónu Horný Spiš

201507311233550.p1090818

Kontakt: Tel: +421911644552 Adresa: Obec Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa

 

Karpatskonemecký spolok

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, ďalej len KNS, bol založený dňa 27.8.1990 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo dňa 30.09.1990 v Medzeve.

KNS je spoločenské a kultúrne občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo materinského jazyka, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou na Slovensku a jej kultúrou.
Členstvo v spolku je dobrovoľné a vzniká podpísaním prihlášky do KNS, ktorá podlieha schváleniu predsedníctvom miestnej organizácie.

Sídlo Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je v Košiciach.

Symbolom Karpatskonemeckého spolku na Slovensku je znak, pozostávajúci z erbu Bratislavy, Kremnice, Kežmarku, ktoré symbolizujú tri nemecké osídlenia na Slovensku a slovenského dvojkríža.

Cieľmi činnosti KNS sú najmä:
- obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku
- zastupovanie záujmov a všestranné pozdvihnutie a podpora v oblasti kultúrnej, spoločenskej, sociálnej, občianskej, hospodárskej ako aj v oblasti viery;
- revitalizácia nemeckého jazyka ako materinského jazyka
- revitalizácia a ochrana nemeckej kultúry
- pozdvihnutie a podpora aktivít mládeže nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu a jej priaznivcov na Slovensku;
- vydávanie pôvodnej krásnej a odbornej literatúry a periodík; KNS je vydavateľom mesačníka Karpatenblatt,
- rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie.

V máji 2001 sa v Slovenskej republike uskutočnilo sčítanie ľudu. K nemeckej menšine sa prihlásilo 5 405 obyvateľov, a to predovšetkým v oblastiach:
- Košice/Kaschau 1 543
- Bratislava/Pressburg 1 342
- Trenčín/Trentschin 750

Nemecká menšina žije ešte aj dnes v jej historických sídlach a táto skutočnosť sa odzrkadľuje v organizačnej skladbe spolku. KNS ma cca. 4 500 členov v 32 miestnych skupinách, ktoré sú na ich historickej, teritoriálnej príslušnosti zjednotené v nasledovných 5 regiónoch: Bratislava, Hauerland, Horný Spiš, Dolný Spiš, Bodwatal.

Každá miestna skupina má predsedníctvo, ktoré riadi a koordinuje jej činnosť (predseda, pokladník, kultúrny referent a ďalší podľa špecifických potrieb miestnej organizácie). Predsedníctvo je volené na obdobie 5 rokov.

Na čele regiónu stojí predseda regiónu. Zastupuje región navonok voči tretím osobám a je členom Karpatskonemeckej rady. Je volený na obdobie 5 rokov predsedníctvom regiónu, ktoré je tvorené volenými zástupcami miestnych skupín.

Predseda KNS a jeho zástupca sú volení Generálnym zhromaždením na obdobie 5 rokov. Predseda zastupuje a reprezentuje KNS. Za svoju činnosť zodpovedá Generálnemu zhromaždeniu a Karpatskonemeckej Rade. Svoju funkciu vykonáva spravidla profesionálne.

Karpatskonemecká Rada je výkonným orgánom KNS. Riadi KNS medzi jednotlivými Generálnymi zhromaždeniami. KNR pozostáva z týchto členov:
- predseda KNS
- podpredseda KNS
- 5 predsedovia regiónov

- predseda Karpatskonemeckej mládeže

- riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov

- šéfredaktor Karpatenblattu

- predseda Karpatskonemeckej asociácie

 

V miestnych skupinách KNS je aktívnych veľa speváckych a tanečných skupín, ktoré po stáročia udržujú staré nemecké kultúrne dedičstvo a tradičné nemecké ľudové umenie.

Revitalizácia a obnova nemeckej kultúry sa uskutočňuje, okrem oblasti školstva, aj prostredníctvom Domov stretávania v jednotlivých regiónoch, ktoré boli nadobudnuté v rámci podporných opatrení Spolkovej republiky Nemecko pre karpatských Nemcov na Slovensku. V nich sa uskutočňujú mnohé stretnutia a sedenia miestnych skupín a regiónov, spevácke a tanečné skupiny sa tu pripravujú na ich vystúpenia. Domy stretávania sa využívajú i na stretnutia s domácimi i zahraničnými priateľmi, hosťami, sympatizantami.

Ústredie KNS

Ústredie KNS vedie predseda KNS.

Na ústredí sú činní nasledovní zamestnanci:
ekonómka a vedúca kancelárie

Presná adresa znie:

Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Lichardova 20
040 01 Košice

Tel./Fax: 00421/(0)55/622 41 45
E-Mail: kdv@kdv.sk 
Internetová stránka: www.kdv.sk

 

1. región BRATISLAVA

Región Bratislava sa rozprestiera na západe Slovenska, pozdĺž hranice Rakúska a Maďarska. Hlavné mesto Bratislava a jeho okolie je jednou z troch oblastí osídlenia, v ktorej sa usadili predkovia karpatských Nemcov. Ešte na začiatku 20.storočia tu žilo väčšinou nemecké obyvateľstvo.

K regiónu Bratislava patria 3 miestne skupiny:

1. Bratislava/Pressburg
2. Dunajská Lužná /Schildern
3. Nitra/Neutra

V Bratislave sa nachádza aj Dom stretávania:

Dom stretávania KNS
Halašova 22
831 03 Bratislava

Tel./Fax: 00421/(0)2/442 598 71

 

2. región HAUERLAND

Región Hauerland leží na strednom Slovensku. Jeho osídlenie nemeckými osídlencami bolo podnietené maďarskými kráľmi, aby rozvíjali ťažbu nerastného bohatstva. Vidiecke osídla sa založili hlavne okolo miest Deutsch Proben/Nitrianske Pravno a Kremnitz/Kremnica, a to z časti vyklčovaním lesov. Na tento pôvod poukazuje slabika –hau v názve ôsmich miest.

K regiónu Hauerland patrí 16 miestnych skupín:

 1. Vyšehradné/Beneschhau
 2. Krahule/Blaufuss
 3. Kopernica/Deutsch Litta
 4. Nitrianske Pravno/Deutsch Proben
 5. Janova Lehota/Drexlerhau
 6. Kľačno/Gaidel
 7. Sklené/Glaserhau
 8. Kremnické Bane/Johannesberg
 9. Handlová/Krickerhau
 10. Kunešov/Kuneschhau
 11. Nová Lehota/Neuhau
 12. Horná Štubňa/Oberstuben
 13. Tužina/Schmiedshau
 14. Žilina/Sillein
 15. Turček/Turz
 16. Malinová/Zeche

 

V Hauerlande sa nachádzajú 2 Domy stretávania KNS:

Dom stretávania KNS
Poštová 350
972 35 Handlová

Tel.: 00421/(0)46/5475 174

Dom stretávania KNS
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno

Tel.: 00421/(0)46/5447 069

 

3. región HORNÝ SPIŠ

Spiš, predovšetkým však Horný Spiš na úpätí Vysokých Tatier, bol najznámejšou nemeckou oblasťou osídlenia. Spočíva na jednej z najdôležitejších európskych obchodných miest stredoveku. V 13.storočí bol v Hornom Spiši založený Zväz 24 kráľovských spišských miest v centrami v Kežmarku/Käsmark a v Levoči/Leutschau.

K regiónu Horný Spiš patria 4 miestne skupiny:
1.Poprad/Deutschendorf
2.Chmeľnica/Hopgarten
3.Kežmarok/Käsmark
4.Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf

Regionálny Dom stretávania KNS sa nachádza v Kežmarku.

Dom stretávania KNS
Priekopa 1
060 01 Kežmarok

 

4. región DOLNÝ SPIŠ

Za Dolný Spiš sa označovala oblasť šiestich baníckych miest pozdĺž rieky Gelnica. K tomuto regiónu KNS patria nasledovné miestne skupiny:

1. Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel a.d.G.
2. Dobšiná/Dobschau
3. Gelnica/Göllnitz
4. Smolník/Schmöllnitz
5. Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte
6. Švedlár/Schwedler

Dom stretávania tohto regiónu sa nachádza v Mníšku nad Hnilcom.

Dom stretávania KNS
055 64 Mníšek nad Hnilcom 307

 

5. región BODWATAL

Tento región síce nepatrí k oblasti Spišu, s Dolným Spišom je však spojený nárečovo. Tu, v Bodwatali, ležia bývalé obce kováčov a nožiarov. Región Bodwatal bol založený dňa 27.7.1991.

Patria k nemu tieto miestne skupiny:
1. Košice/Kaschau
2. Medzev/Metzenseifen

3.Vyšný Medzev/ Obermetzenseifen
4. Štós/Stoß

Domy stretávania boli založené v Košiciach a v Medzeve:

Dom stretávania KNS
Lichardova 20
040 01 Košice
Tel./Fax: 00421/(0)55/622 41 45
E-Mail: kdv@kdv.sk

Dom stretávania KNS
Štósska 15
044 25 Medzev
Tel./Fax: 0000421/(0)55/466 38 78
E-Mail: kns@medzev.sk

 

.

Súvisiace odkazy

Mgr. Patrik Lompart, predseda Karpatsko-nemeckej mládeže na Slovensku

201507311722420.10407260_1019560848054228_5635285016654882266_n

POZVÁNKA NA JUGENDFEST DO DRIENICE 22. augusta 2015

V horskom rekreačnom stredisku Drienica sa 22. augusta 2015  uskutoční JUGENDFEST, festival karpatskonemeckej mládeže, ktorý organizuje Karpatskonemecký spolok na Slovensku už po štvrtýkrát.  Mladá generácia nemeckej menšiny žijúca na Slovensku bude prezentovať nemeckú kultúru, zvyky a obyčaje. Tento festival prispieva k uchovaniu a rozvoju tradícií, k výmene skúseností, k vzájomnému porozumeniu a poznaniu, úcty k odlišnej kultúre a zvykom.  V programe vystúpi aj náš súbor Marmon. 

Súvisiace odkazy

Do miestneho KNS v Chmeľnici prichádza mnoho návštevníkov z Nemecka

Mladí v KNS v Chmeľnici nacvičujú piesne v chmeľnickom dialekte

Rudi Majerčák si počas prázdnin zahrá v KNS

KNS v Chmeľnici vedie mládež k zachovávaniu tradícii a zvykov

Prezidenta SR Andreja Kisku pozvali na XXIV. ročník Dní nemeckej kultúry

Präsident der Slowakischen Republik in Chmeľnica/Hopgarten ( M. Recktenwald)
 
Der 12.Februar 2016 war für die Gemeinde Chmeľnica/Hopgarten und die OG KDV Hopgarten ein besonderer Tag.Pünktlich,wie im Protokol angegeben,traf der Präsident der SR Andrej Kiska  am Bürgermeisteramt an.Er wurde mit Musik empfangen.2 Mädchen in  Hopgärtner Tracht hießen ihn mit Brot und Salz willkommen.Anschließend ging die Bürgermeisterin Ing.Arch.Zita Pleštinská,ehemalige EU Abgeordnete,welche den Präsidenten zu diesem Besuch eingeladen hatte,mit dem Gemeinderat in den Sitzungssaal.Dort fand eine Gemeinderatbesprechung über folgende Themen ab: Die Wiederherstellung der Zugverbindung Stará Ľubovňa -Plaveč - Lipany -Krynica Diesen Antrag unterzeichnen schon in einer Petition 4080 Bürger aus den betroffenen Gemeinden.     Revitalisierung  der Infrastruktur um den Einheimischen die Möglichkeit zu geben,hier in ihrer Heimat zu arbeiten,da bereit 250 Bürger aus Hopgarten stendig im Ausland arbeiten,was für den Erhalt der Ehegemeinschaften nicht förderlich ist. Der Präsident unterstützt diese Ideen.
Information über die bewegte Vergangenheit der drei noch lebenden Zeitzeugen aus der russischen Gefangenschaft.Nachdem noch mehrere Themen besprochen wurden,trug sich der Präsident der SR Andrej Kiska in die Gemeindechronik ein.
 
Anschließend leitete die Bürgermeisterin Zita Pleštinská Herrn Präsident in die Amtsräume des KDV.Dort traf er sich mit den Vertretern des KDV,mit dem Ortsvorsitzenden Peter Recktenwald,der ihn herzlich willkommen hieß,mit der Regionsvorsitzende des KDV der Oberzips Mgr.Maria Recktenwald,mit dem Landesvorsitzenden der  Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei Mgr.Patrik Lompart und mit der Autorin des neuen CD und Liederbuch in Hopgärtner Dialekt Mgr Agáta Kňazovická.
 
Der Präsident interessierte sich über die deutsche Minderheit und über die  Region Oberzips,weil er selbst ein Oberzipser ist. Abschließend trug er sich in die Chronik  der OG Hopgarten ein .Als Gastgeschenk überreichte ihm die Regionsvorsitzende 2 Karpatenjahrbücher , der   Landesvorsitzende der KDJ mit Agáta Kňazovická überreichten dem Präsidenten die CD mit  Liederheft in Hopgärtner Dialekt.Herr Präsident verabschiedet sich von den Vertreter des KDV Hopgarten und begab sich mit der Bürgermeisterin in den vollbesetzten Kultursaal,wo er mit lautem Applaus begrüßt wurde.Nach eine bewegende und nachdenklichen Ansprache der Bürgermeisterin Zita Pleštinská,die mit starkem Applaus belohnt wurde,traten die Kinder der Grundschule mit Gesang auf.Es folgte ein Heimatgedicht  über Hopgarten,vorgetragen Von der Autorin Mgr.Emília Konkoľová.
 
Anschließend begrüßte der Präsident Die Anwesenden mit einer besinnliche Ansprache.Einen Teil seiner Ansprache widmete er den 3 noch lebenden Zeitzeugen ,welche in schwerer Zeit ins Gulag zur Zwangsarbeit verschleppt wurden .Er verneigte sich nicht nur symbolisch, vor den drei ins  besondere vor Frau Anna Závacká Mutter der Regionsvorsitzende M.Recktenwald/,welche im vergangenen Jahr in Bojnice zur goldenen Seniorin des Jahres 2015 ernannt wurde.Dieser Dank war mithin auch ein Grund des Besuches des Präsidenten in Hopgarten. Am Ende seiner Ansprache bedankte sich Herr Präsident bei der Bürgermeisterin Ing.Arch Zita Pleštinská für die Einladung und den freundlichen Empfang. Bei dem für Ehrengäste üblichen Bad in der Menge,musste er viele Hände schütteln,Fragen beantworten und sich viel fotografieren lassen.
 

 

Počas svojej návštevy 12. februára 2016  v Chmeľnici sa Prezident SR Andrej Kiska stretol na pôde Karpatsko- nemeckého spolku (ďalej len KNS)  v Chmeľnici s Petrom Recktenwald, predsedom miestneho  KNS, Máriou Recktenwald, predsedníčkou regiónu Horný Spiš, Patrikom Lompartom, predsedom Karpatsko-nemeckej mládeže na Slovensku a s autorkou nového CD a spevníka ľudových piesní v chmeľnickom nárečí Agátou Kňazovickou.
Predstavitelia KNS diskutovali s Prezidentom SR Andrejom Kiskom témy a priority nemeckej menšiny na Slovensku. Požiadali prezidenta o podporu menšinovej politiky na Slovensku. Zároveň pozvali Prezidenta SR na XXIV. ročník Dní nemeckej kultúry, ktoré sa budú konať 5. júna 2016 v Chmeľnici. Agáta Kňazovická, autorka  zaujímavého spevníka, v ktorom znotovala a zaznamenala niektoré často interpretované chmeľnické piesne a CD, na ktorom sa nachádzajú ľudové piesne v chmeľnickom nárečí, ktoré nahrali deti a učiteľky zo ZŠ s MŠ Chmeľnica svoje dielko hlave štátu predstavila a Prezidentovi SR ho darovala.  Andrej Kiska prisľúbil, že piesne sa pokúsi naučiť, aby si ich mohol niekedy zaspievať s členmi FS Marmon a so žiakmi ZŠ s MŠ v Chmeľnici. 
 
Spevnik a CD autorky Agáta Kňazovickej predstaví aj publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku Národnostný magazín (Nemecký), ktorý sa odvysiela  na STV2 v premiére pondelok 15.02.2016 15:30 a v repríze 16.02.2016 o 9:37.
 

Súvisiace odkazy

Po prvykrát Karpatskonemecká "Goldene Oma" V marcovom vydaní rakúskeho časopisu DER ECKART bol uverejnený tento článok.

 

KINDERCAMP 2017 - Uzávierka prihlášok 10.06.2017

Detský tábor v nemeckom jazyku v krásnom prostredí Zruby pod Chopkom. Uzávierka prihlášok 10.06.2017.

Dr. Ondrej Pöss, CSc. bol opäť zvolený za predsedu KDV. Blahoželáme!

Na Generalnom zhromaždeni Karpatskonemeckeho spolku na Slovensku /KNS/ bol 25. februára 2017 opäť zvolený za predsedu Dr. Ondrej Pöss, CSc. Súčasne boli zvolené aj 2 podpredsedníčky KNS: p.Mgr. Mária Recktenwald a p. Hilda Steinhüblova. Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov!

 • www.visitspis.sk/1-uvod
 • maslubovniansko.sk
 • www.karpatenblatt.sk
 • www.kdv.sk
 • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies