Realizované projekty

Projekt "Chmeľnica- Revitalizácia centra obce"

Obec Chmeľnica realizovala projekt „Chmeľnica – Revitalizácia centra obce“ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti. “ 

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku bol obci na projekt vo výške celkových investičných výdavkov 386 388,93 €  poskytnutý príspevok vo výške 367 069,48€ . Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Obec spolufincovala projekt vo výške 5 %, sumou  19319,45 €. Na Stavbu SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Vetva „E“, Vetva “ F“, Vetva “ L,“ SO 02 Chodníky, SO 03 Rekonštrukcia lávky, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Sadové úpravy  bolo vydané dňa 27.06.2012 kolaudačné rozhodnutie pod číslo 203/22012-146 SÚ/H. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 03.07.2012. 

 

Multifunkčné a detské ihrisko

 Dokumenty k verejnému obstarávaniu

K stiahnutiu