Obecné zastupiteľstvo

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE CHMEĽNICA 2022-2026

MÁRIA BOLEŠOVÁ

RUDOLF HANIČÁK

EVA KAŇOVÁ - zástupkyňa starostu obce

MAREK LIPTÁK

JUDr. PETER LOMPART 

MUDr. MICHAL ŠANDRIK do 27.11.2023

Mgr. Monika PODHORSKÁ od 28.11.2023 

Mgr. ANNA TVRDÁ

 

 

Poslanci OZ pre obdobie 2018-2022:

Mgr. PATRIK LOMPART PhD.

Ing. BEATRIX LANGOVÁ - zástupkyňa starostky obce do 20.05.2020

Ing. ANDREA KOSTURKOVÁ

MARTA KRAFČÍKOVÁ

JUDr. PETER LOMPART zástupca starostky obce od 21.05.2020

RUDOLF HANIČÁK

PAVEL TOČEK 

 

Poslanci OZ pre obdobie 2014-2018:

1.   Andrej Bendík  

2.   Jozef Duffala

3.    Rudolf Haničák

4.   Jozef Holotňák

5.    Ing. Beatrix Langová

6.    Mgr. Monika Podhorská

7.    Dominik Špes

Andrej Bendík sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici ku dňu 08.08.2016, a to z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v Chmeľnici s funkciou zamestnanca Obce Chmeľnica.

Andreja Bendíka nahradila zložením sľubu 4. októbra 2016 Ing. Andrea Kosturková

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

* starostu,
* zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
* štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
* ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v obci Chmeľnica má 7 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.

2014-12-12 Ustanovujúce zasadnutie OZ

2014-12-17_1. pracovné zasadnutie OZ

2015-01-20_1. pracovné zasadnutie OZ

2015-03-10_2. pracovné zasadnutie OZ

2015-04-29_3. pracovné zasadnutie OZ

2015-06-24_4. pracovné zasadnutie

2015-08-18_5. mimoriadne zasadnutie OZ

2014-10-23_6. pracovné zasadnutie OZ

2015-12-15_7. pracovné zasadnutie OZ

2016-02-05_1. pracovné zasadnutie OZ

2016_02_12_S Prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom v Chmeľnici

2016_04_12 2. pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

2016_06_12 3. pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

 

Poslanec Andrej Bendík sa vzdal mandátu poslanca 8. augusta 2016

Poslanec Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici Andrej Bendík sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva
v Chmeľnici ku dňu 08.08.2016, a to z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v Chmeľnici s funkciou zamestnanca Obce Chmeľnica.

 

2016_10_4 4. pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

 

 

2016-12-13_5. pracovné zasadnutie OZ

 

2017-01-17_1. pracovné zasadnutie OZ

 

2017-03-21_2. pracovné zasadnutie OZ

 

2017-05-02_3. pracovné zasadnutie OZ

 

2017-07-10_4. pracovné zasadnutie OZ

 

2017-09-26_5. pracovné zasadnutie OZ

 

2018_02_13_1. pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

2018_04_17 2. pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

2018_06_13_3.pracovné zasadnutie OZ

2018_09_21_4. pracovné zasadnutie OZ

2018_10_18_5. pracovné zasadnutie OZ

2018_11_27_1 USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ OBCE CHMEĽNICA

 

Publikované: 10.4.2011 | Aktualizácia: 5.3.2024
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies