Komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 28.11.2022 uznesením č. 4/2022 zriadilo:

OBECNÚ RADU 

Mária Bolešová

Eva Kaňová

Marek Lipták

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na ustanovujúcom zasadnutí dňa 28.11.2022 uznesením č. 5/2022 zriadilo tieto komisie:

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Predseda:  Marek Lipták 

Členovia:  MUDr. Michal Šandrik, Ing. Martin Dobiáš

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predsedníčka:  Mgr. Anna Tvrdá

Členovia komisie: Mária Bolešová, Mgr. Monika Podhorská, Marta Krafčíková, Mgr. Patrik Lompart, PhD., Samuel Haničák, Jessica Štellmachová, Mgr. Ľudmila Klimková, Bc. Tatiana Bolešová

Komisie  na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rudolf Haničák

Členovia komisie: Mária Bolešová, MUDr. Michal Šandrik

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na svojom zasadnutí 27.11.2018 uznesením  č. 6/1//2018 schválilo:

Radu OZ

Ing. Beatrix Langová

Mgr. Patrik Lompart

JUDr. Peter Lompart

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na svojom zasadnutí 27.11.2018    uznesením  č. 7/1//2018 schválilo komisie:

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Predseda:  Pavel Toček 

Členovia: Marek Jachman, Jozef Neupauer

Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda:  JUDr. Peter Lompart

Členovia komisie: Mgr. Pavol Peky, Bc. Ľubomíra Lompartová

Zapisovateľka: Mária Gurková

Komisie kultúry

Predseda  Ing. Andrea Kosturková

Členovia komisie: Mgr. Mária Recktenwald, Božena Klimková, Marta Krafčíková, Viliam Klimko, Katarína Krafčíková, Mgr. Ľudmilu Klimkovú,

Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová

 Komisia vzdelávania, mládeže a športu

 Predseda: Mgr. Patrik Lompart PhD.

 Členovia komisie Ing. Andrea Kosturková, Mgr. Lucia Široká, Mgr. Ľudmila Klimková, Dominik Špes, Roman Sóos  ml.

 Zapisovateľka: Ľudmila Kaňová

Komisie uchovania obecných tradícií, nárečia  a aktivít zameraných na seniorov 

Predseda: Marta Krafčíková

Členovia komisie: Ing. Mária Chlebáková, Mária Faltičková, Mária Lompartová č. 46

Zapisovateľka: Mária Gurková

Komisie ekonomicko – majetková

Predseda: Ing. Beatrix Langová 

Členovia komisie: JUDr. Peter Lompart, Ján Špes, Ing. Andrea Kosturková, Mgr. Patrik Lompart PhD.

Zapisovateľka: Mária Gurková

Komisie  na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rudolf Haničák

Členovia komisie: Pavel Toček, Ing. Beatrix Langová

Zapisovateľka: Mária Gurková

Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica zriadilo na svojom zasadnutí dňa 20.01.2015 tieto komisie:

Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Predseda: Jozef Duffala

Členovia komisie: Ing. Mária Špesová, Jozef Neupauer

Tajomníčka komisie: Ľudmila Kaňová

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Jozef  Holotňák

Členovia komisie: Ľubomíra Lompartová, Pavol Peky, Ondrej Fába

Tajomníčka komisie: Mária Gurková

Komisia finančná a správy majetku

Predseda: Ing. Beatrix Langová

Členovia komisie: Mgr. Peter Lompart, Ján Špes, Patrik Lompart

Tajomníčka komisie: Mária Gurková

Komisia kultúry

Predseda: Ing. Andrea Kosturková

Členovia komisie: Mgr. Patrik Lompart,Božena Klimková, Mgr. Monika Podhorská, Bc. Tatiana Bolešová, Mgr. Mária Recktenwald

Tajomníčka komisie: Ľudmila Kaňová

Komisia športu

Predseda: Dominik Špes

Členovia komisie: Damian Neupauer, Ondrej Kormanský, František Kormanský, Jozef Moščovič, Lýdia Špesová, Klaudia Baranová, Jesika Špesová, Ondrej Špes, Pavol Špes, Štefan Fába, Barbora Podhorská, Martin Krafčík, Marian Krafčík, Ľubomír Lang, Pavol Lang, Ľudmila Goliašová, Zuzana Cirbusová, Damian Lompart, Eduard Klimko

Tajomníčka komisie: Ľudmila Kaňová

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rudolf Haničák

Členovia komisie: Ing. Andrea Kosturková, Ing. Beatrix Langová

Tajomníčka komisie: Mária Gurková

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Publikované: 10.4.2011 | Aktualizácia: 6.3.2024
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies