OBEC

Výstavba inkluzívneho detského ihriska RODINKA
19.11.2022

Výstavba inkluzívneho detského ihriska RODINKA

Na inkuzívne detské ihrisko RODINKA obec získala z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodina SR dotáciu 50 000 €. Vo verejnom obstarávaní vysúťažila zhotoviteľa ihriska v sume 74 089,08 €. Pred prácami predmetnú časť ihriska oplotila.


Výstavba cesty na IBV pri trati
19.11.2022

Výstavba cesty na IBV pri trati

Do komunikácie na IBV pri trati sme investovali každý rok. Urobil sa podklad zo štrkodrte a z frézového asfaltu sa urobil dočasný povrh. Okrem toho sme na IBV pri trati vybudovali verejné osvetlenie, vodovod, plynofikáciu a optický kábel. Od 14. júla 2022 sme pripravili podklady na ohlásenie stavby, verejné obstarávanie. V septembri sme začali s realizáciou.


Rozlúčka s ekonómkou úradu Máriou Gurkovou
19.11.2022

Rozlúčka s ekonómkou úradu Máriou Gurkovou

Viac ako desať rokov odpracovala pani Mária Gurková na Obecnom úrade v Chmelnici. Odchádza do dôchodku. Ďakujeme Marienka za Tvoju službu a za mnohé aktivity, ktoré sme spolu odštartovali do života.


Záverečné obecné zastupiteľstvo 26.9.2022
19.11.2022

Záverečné obecné zastupiteľstvo 26.9.2022

Posledné zasadnutie poslancov OZ sa uskutočnilo 26.9.2022. Zhodnotili sme volebné obdobie 2018-2022. Ďakujeme poslancom za ich službu.


Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
30.10.2022

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva


8 ROKOV PRÁCE V OBCI CHMEĽNICA - VÝSLEDKY V ROKOCH 2014-2022
23.10.2022

8 ROKOV PRÁCE V OBCI CHMEĽNICA - VÝSLEDKY V ROKOCH 2014-2022

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU a ...DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 2022
17.10.2022

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 2022

V nedeľu 16.10.2022 sa v priestoroch kulturného domu uskutočnilo už tradičné stretnutie seniorov pri príležitosti "Október- mesiac úcty starším." Naši seniori sa zišli v hojnom počte. Kultúrny program pre seniorov pripravili žiaci ZŠ s MŠ pod vedením svojich učiteliek a členovia folklórnej skupiny Marmonček pod vedením pani riaditeľky Mgr. Ľudmily Klimkovej. Kyticu zo svojich piesní uvila pre nich aj muzikálová speváčka Anka Gajová. Zablahoželali sme jubilantom, ktorí v roku 2022 dosiahli vek 70/80/90 rokov. Ocenili sme 8 seniorov ďakovným listom za mimoriadne zásluhy pre obec Chmeľnica.


MOMENTKY Z DŇA OBCE 2022
31.8.2022

MOMENTKY Z DŇA OBCE 2022

V nedeľu 28. augusta 2022 sa v obci uskutočnil Deň obce 2022. Zahájili sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, poslanca NR SR Jozefa Lukáča a ďalších významných hostí.


Návšteva ministra PSVaR SR Milana Krajniaka v Chmeľnici
31.8.2022

Návšteva ministra PSVaR SR Milana Krajniaka v Chmeľnici

Dňa obce 2022, ktorý sa uskutočnil 28.augusta 2022 sa zúčastnil minister PSVaR SR Milan Krajniak. Svoju návštevu v obci začal svätou omšou. Ochutnal chutný poľovnícky guľáš, slávnostne umiestnil tabuľku na oplotenie športového areálu, ktorá začína výstavbu DI RODINKA v obci. Pozrel si výstavu o histórii obce a zapísal sa do pamätnej knihy obce.


DEŇ OBCE 2022
31.8.2022

DEŇ OBCE 2022

V nedeľu 28.augusta 2022 sa v obci uskutočnil Deň obce 2022. Zahájili sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, poslanca NR SR Jozefa Lukáča a ďalších významných hostí.


Výstavba oplotenia športového areálu.
19.8.2022

Výstavba oplotenia športového areálu.

Na oplotenie športového areálu sme podali žiadosť na dotáciu z VÚC PSK. Obec získala dotáciu 10000 €. Z vlastných prostriedkov použila 15650 €. Na demontáž starého oplotenia, verejné obstarávanie a stavebného dozora použila 4870 €. Demontáž starého oplotenia sme začali v júni 2022. Projekt bol ukončený v auguste 2022.


Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ v Chmeľnici
12.8.2022

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ v Chmeľnici

Našu obec dňa 12. augusta 2022 navštívila. Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ING. ARCH. ZUZANA AUFRICHTOVÁ. So starostkou obce si vymenili svoje skúsenosti v samospráve a dohodli sa na spolupráci.


Zrealizovali sme WiFi4EÚ v hodnote poukazu 15000 €
11.8.2022

Zrealizovali sme WiFi4EÚ v hodnote poukazu 15000 €

Na 9 miestach v obci budú môcť obyvatelia obce využívať bezplatné WiFi, napr. na obecnom úrade, na DI Rodinka a detskom ihrisku, v hasičskej zbrojnici,v škole...


Výstavba osvetlenia na IBV pri trati
19.7.2022

Výstavba osvetlenia na IBV pri trati

Na rozšírenie verejného osvetlenia IBV pri trati sme použili 3286,00 €. Práce sme začali 9. 10.2022 a ukončili 29.10.2022.


IGOR MATOVIČ, minister financií SR, na návšteve v Chmeľnici
18.7.2022

IGOR MATOVIČ, minister financií SR, na návšteve v Chmeľnici

18. júla 2022 navštívil našu obec IGOR MATOVIČ, minister financií SR, so svojou manželkou. Stretol sa s pracovníkmi obecného úradu. Prezrel si obnovené priestory kultúrneho domu. Zaujímal sa o históriu obce a nemecký dialekt, ktorý obyvatelia obce používajú aj v súčasnosti. Starostka obce mu predstavila projekty, ktoré sa v obci zrealizovali. Zároveň ho požiadala o pomoc pri riešení výmeny krytiny na budove obecného úradu a kultúrneho domu.


OZNAM
11.7.2022

OZNAM

EKOS Stará Ľubovňa oznamuje, že doteraz zavedený zber kovových obalov v červených vreciach bude od 01. 07. 2022 vykonávaný ako SPOLOČNÝ zber plastov, nápojových kartónov (VKM-tetrapak) a kovových obalov v spoločnej ŽLTEJ zbernej nádobe alebo v ŽLTOM vreci.


Cyklotrasa Chmeľnica- Stará Ľubovňa
22.6.2022

Cyklotrasa Chmeľnica- Stará Ľubovňa

Cyklotrasa sa zrealizovala podľa schváleného projektu: „ Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro „
PLSK.01.01.00-12-0109/17 „Nový projekt – časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11 – pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro“.


Certifikát obci Chmeľnica
15.6.2022

Certifikát obci Chmeľnica

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR - PACK vydala obci Chmeľnica certifikát za rok 2021.


Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica
4.6.2022

Slávnostné ukončenie projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- cyklotrasa Stará Ľubovňa, Chmeľnica

Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami otvorí úsek: Stará Ľubovňa – Chmeľnica, 1,9 km a oddychové miesto pre cyklistov v
Chmeľnici vybavené nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím
fotovoltaických panelov.


  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk