Aktuality

STAVANIE MÁJA
29.4.2022

STAVANIE MÁJA

Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica, Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 so začiatkom o 19:30 hod. pred školou. Symbolický máj pre celú obec postavia členovia DHZ Chmeľnica. Príďte si spolu s nami spestriť sobotný podvečer.


Zápis detí do materskej školy
27.4.2022

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Chmeľnici oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa bude konať v termíne od 2. mája 2022 do 20. mája 2022.
Spôsob zápisu, podmienky prijímania detí a ďalšie dôležité informácie k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu sú k dispozícii na webovej stránke školy.


UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV
20.4.2022

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 19.04.2022 došlo k pohryzeniu maloletého obyvateľa obce nezabezpečeným psom, dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách bez vôdzky, príp. náhubku.

Na základe uvedeného Vás týmto upozorňujeme na povinnosti, ktoré Vám ako majiteľom a držiteľom psov vyplývajú z § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby pes voľne pobehoval po verejnom priestranstve a ohrozoval človeka alebo zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode, životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.


Predaj stromčekov
13.4.2022

Predaj stromčekov

Firma JUKKA, s.r.o. ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky, ozdobné kríky. Zakúpiť si ich môžete v stredu 26.04.2022 v čase 10:30 - 11:00 hod. na predajnom mieste Obce Chmeľnica - na parkovisku pri dome č. 186.


ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V STREDU 13.04.2022
11.4.2022

ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V STREDU 13.04.2022

Spoločnosť EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa oznamuje občanom, že v dôsledku nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov, dochádza k zmene vývozu TKO v našej obci, a to z pôvodného termínu vo štvrtok 14.4.2022 na stredu 13.04.2022.


Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 14.04.2022
8.4.2022

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 14.04.2022

Dňa 14. 04. 2022, t. j. vo štvrtok o 8:30 hod. sa uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.


Zrušenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 01.04.2022 a Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie
7.4.2022

Zrušenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 01.04.2022 a Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie

OR HaZZ v Starej Ľubovni zrušilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 01.04.2022 od 15.00 hod. Zároveň v prílohe nájdete Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie.


Predaj ovocných stromčekov, kríkov a ruží
1.4.2022

Predaj ovocných stromčekov, kríkov a ruží

Firma KOHAPLANT ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky /drobné ovocie/, ruže..., taktiež špeciálne hnojivo koreňového systému. Položky sú v ponuke do vypredania zásob. Zakúpiť si ich môžete v sobotu, 09.04.2022 o 13:30 hod. na predajnom mieste Obce Chmeľnica - na parkovisku pri dome č. 186.


Ponuka pre seniorov
29.3.2022

Ponuka pre seniorov

Ponuka pre seniorov od zariadenia pre seniorov


Upozornenie pre držiteľov psov
28.3.2022

Upozornenie pre držiteľov psov

V posledných dňoch znova evidujeme sťažnosti na potulovanie sa psov po obci a znečistenie verejných priestranstiev psími exkrementmi. Žiadame držiteľov psov, aby rešpektovali zákaz vypúšťania psov z chovného priestoru! Zároveň upozorňujeme držiteľov psov, že zo zákona sú povinní odstraňovať exkrementy svojho psa z verejného priestranstva, keďže podľa viacerých sťažností je znečistená celá cyklotrasa. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránite tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.


28. marec je dňom úcty k učiteľskému povolaniu
28.3.2022

28. marec je dňom úcty k učiteľskému povolaniu

Pri príležitosti DŇA UČITEĽOV ďakujeme všetkým pedagógom a všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ v Chmeľnici, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce práci, ktorá vychováva našu mladú generáciu v dedine. Myslíme aj na učiteľov, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, pretože nás a naše deti robili v škole lepšími.
Tento sviatok je oslavou práce všetkých učiteľov, ktorých práca je aj ich poslaním, a preto si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť veľkú úctu a poďakovanie.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
28.3.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na základe žiadosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 25.03.2022 do odvolania.


VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
18.3.2022

VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V súvislosti s nárastom trestnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu ORPZ v Starej Ľubovni žiada o spoluprácu pri informovaní verejnosti na nebezpečenstvo páchanej trestnej činnosti.


Svetový deň vody
18.3.2022

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 21.03.2022 bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody ...


Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Chmeľnica za rok 2021
16.3.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Chmeľnica za rok 2021

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2021 nájdete v prílohe.


Oznam o vyplácaní nájomného za pôdu - PD Nová Ľubovňa
15.3.2022

Oznam o vyplácaní nájomného za pôdu - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k.ú. Chmeľnica, že na základe aktuálneho uvoľnenia pandemických opatrení, je vlastníkom, ktorí nemajú bankové účty, umožnené aj hotovostné vyplácanie nájmu za pôdu, a to v pracovné dni v administratívnej budove družstva. Vstup do budovy je možný len s ochranným respirátorom a použitím dezinfekcie rúk. Zoberte si so sebou vlastné pero na podpisovanie.


Orálna vakcinácia líšok
15.3.2022

Orálna vakcinácia líšok

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Starej Ľubovni, Vás vážení občania, upozorňujeme na orálnu vakcináciu líšok proti besnote, ktorá sa vykoná letecky v dňoch 04. až 25. apríla 2022. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad n e d o t ý k a l i , nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. Celé znenie relácie o vykonaní orálnej vakcinácie líšok nájdete v prílohe tohto upozornenia.


Nedeľná chvíľa  s mladými Slovákmi, ktorí odišli na polroka do Rwandy
6.3.2022

Nedeľná chvíľa s mladými Slovákmi, ktorí odišli na polroka do Rwandy

Misionári Slovenskej katolíckej charity, dobrovoľníci Erik a Karin Mihaldovci a ich kamaráti zavítali dnes na pozvanie nášho pána farára Tomáša Gondkovského do Chmeľnice, aby nám porozprávali o svojej polročnej misii v charitnom centre v Rwande.


Marta Krafčíková: "BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté
6.3.2022

Marta Krafčíková: "BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

1. marca 2022 bol pre Chmeľnicu veľkým dňom. V obecnej knižnici Marta Krafčíková, autorka rozprávok a Alexandra Saganová, ilustrátorka knižky, do čitateľského života uviedli novú rozpávkovú knižku, ktorej súčasťou je aj maľovanka. Knižku vydala Obec Chmeľnica vo vydavateľstve Miroslav Števík - Scepusium v roku 2021.


Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté
2.3.2022

Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

1. marca začal mesiac knihy. V našej obecnej knižnici v Chmeľnici bola dňa 1. marca 2022 uvedená do života rozprávková kniha “Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté“, ktorú napísala pani Marta Krafčíková a ilustrovala ju Mgr. Alexandra Saganová.


Pozvánka na divadelné predstavenie: KLIMAKTÉRIUM... A ČO? - 22.3.2022 - Dom kultúry v Starej Ľubovni
2.3.2022

Pozvánka na divadelné predstavenie: KLIMAKTÉRIUM... A ČO? - 22.3.2022 - Dom kultúry v Starej Ľubovni

Ľubovnianske osvetové stredisko Vás pozýva na divadelné predstavenie s názvom KLIMAKTÉRIUM.. A ČO? , ktoré sa uskutoční dňa 22.marca 2022 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Starej Ľubovni.
Cena vstupenky: 15 EUR

Predaj vstupeniek: Ľubovnianske osvetové stredisko (Dom kultúry Stará Ľubovňa)


Pomoc pre Ukrajinu
28.2.2022

Pomoc pre Ukrajinu

Informácie od MZVEZ SR pre samosprávy v súvislosti so situáciou na UA


Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté
28.2.2022

Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

V našej obecnej knižnici na Obecnom úrade v Chmeľnici 1. marca 2022 o 9,30 hodine uvedieme do života rozprávkovú knihu autorky Marty Krafčíkovej: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté. Knihu ilustrovala Alexandra Saganová. Knihu autoriek z Chmeľnice vydala Obec Chmeľnica vo vydavateľstve Miroslav Števík - Scepusiom v roku 2022


Pomoc pre utečencov z Ukrajiny
26.2.2022

Pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Vážení občania, Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica organizuje pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Kto môže a chce pomôcť, môže tak spraviť v budove hasičskej zbrojnice v Chmeľnici v sobotu 26.02.2022 v čase od 12:00 do 19:00 hod, prípadne môže kontaktovať veliteľa DHZ Chmeľnica p. Gurku 0902 369 111. URGENTNE POTREBUJÚ: detské plienky (akejkoľvek veľkosti), detské výživy, piškóty, hygienické vložky a tampóny, dezinfekčné mydlá, kojenecké balené vody, minerálky, čaje, jednorazové poháre, detský sunar, džúsy, toaletný papier. POTREBUJÚ: sušienky, keksíky, balené croisanty, farbičky, maľovánky pre deti, čelovky, vlhčené obrúsky, trvanlivé mlieko, džemy, maslo, granko, kávu, paštéty ... Za každú pomoc obec a DHZ vopred ďakuje.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk