Aktuality

ZAČÍNAME ADVENT 2022
27.11.2022

ZAČÍNAME ADVENT 2022

ČAKÁ NÁS ADVENT... Po roku opäť príležitosť k spomaleniu. K stíšeniu sa.
Dokážeme ho ešte vôbec vnímať? Rozpoznať, že je? Alebo hneď od začiatku
budeme mať Vianoce? A potom príde 24. december a nám budú liezť koledy na nervy. Unavení z toho všetkého, budeme radi, že je konečne po Vianociach. 26. novembra 2022 nám kňaz požehnal adventné vence.


V ROKU 2023 sa bude konať v Chmeľnici jubilejný 30. ročník DNI NEMECKEJ KULTÚRY
27.11.2022

V ROKU 2023 sa bude konať v Chmeľnici jubilejný 30. ročník DNI NEMECKEJ KULTÚRY

V obci Chmeľnica žijú pôvodnom spišskí Nemci, ktorí si v roku 1993 založili Karpatsko-nemecký spolok. Od tohto roku aj v spolupráci s Obecným úradom v Chmeľnici a ďalšími kultúrno-spoločenskými inštitúciami v okrese Stará Ľubovňa sa snažia o oživenie kultúry a folklóru svojich predkov rôznymi aktivitami ale hlavne prostredníctvom veľmi obľúbeného podujatia Dni nemeckej kultúry- kultúry spišských Nemcov, ktoré sa koná už tradične prvú júnovú nedeľu v roku.


Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., hlavný celebrant ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI V CHMEĽNICI
26.11.2022

Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., hlavný celebrant ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI V CHMEĽNICI

26. novembra 2022 bola v Chmeľnici odpustová slávnosť nášho patróna sv. Ondreja. Hlavným celebrantom bol Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD.


ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - RUDOLF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.
25.11.2022

ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - RUDOLF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.

Jeho krv zachraňuje životy a zdravie: Vyslovujeme uznanie Rudolfovi Pleštinskému, ktorý dostal zlatú plaketu za to, že 40x daroval krv. Rudolf Pleštinský nezištne pomáha iným tou najvzácnejšou tekutinou, ktorá zachraňuje životy a zdravie.


ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - JOZEF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.
25.11.2022

ZÍSKAL ZLATÚ PLAKETU - JOZEF PLEŠTINSKÝ 40x DAROVAL KRV.

Jeho krv zachraňuje životy a zdravie: Vyslovujeme uznanie Jozefovi Pleštinskému, ktorý dostal zlatú plaketu za to, že 40x daroval krv. Jozef Pleštinský nezištne pomáha iným tou najvzácnejšou tekutinou, ktorá zachraňuje životy a zdravie.


ASFALTOVANIE CESTY IBV PRI TRATI
24.11.2022

ASFALTOVANIE CESTY IBV PRI TRATI

23.novembra 2022 sme cestu IBV pri TRATI v dĺžke cca 500 m vyasfaltovali.


REKONŠTRUKCIA CIEST V CHMEĽNICI FINIŠUJE
22.11.2022

REKONŠTRUKCIA CIEST V CHMEĽNICI FINIŠUJE

Je utorok 22. november 2022. Dnes nám počasie prialo. Vyfrézovala, urovnala, vyzametala sa cesta medzi rodinnými domami č. 193, 197, 297. Pripravilo sa všetko na zajtrajšie asfaltovanie. Na ceste na IBV pri trati sa frézovaný asfalt použil na cestnú konštrukciu. Cesta je pripravená na zajtrajšie asfaltovanie. Verím, že nám novembrové slniečko bude priať a práce na cestách asfaltovaním skončíme.


REKONŠTRUKCIA CESTY NA IBV PRI TRATI
21.11.2022

REKONŠTRUKCIA CESTY NA IBV PRI TRATI

Práce na rekonštrukcii cesty na IBV pri trati pokračujú. 21.novembra 2022 sa osadil žľab a pokračovalo sa vysýpaním štrkodrte.


 NOVÁ POŽIARNA SIRÉNA NA BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU V CHMEĽNICI
21.11.2022

NOVÁ POŽIARNA SIRÉNA NA BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU V CHMEĽNICI

Na budove obecného úradu je naištalovaná nová požiarna siréna. Čo znamená, keď zaznie siréna? Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a v zmysle usmernenia sekcie krízového riadenia MV SR č. p. SKR-9-41/2015, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike (hlasitá skúška o 12.00 h dvojminútovým stálym tónom sirén) vykoná obecný úrad každý druhý piatok v mesiaci o 12.00 hodine.


Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
19.11.2022

Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica

V súčasnosti pripravujeme podklady pre projekt :"Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Názov MAS: MAS ĽUBOVNIANSKO
Kód Výzvy MAS: MAS_016/7.4/1
Názov ŽoNFP : Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Kód ŽoNFP : NFP309070ABC8


Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
19.11.2022

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Na hasičskej zbrojnici sme rekonštrukčné práce , zaviedli sme vodovodnú a kanalizačnú pripojku. Vymenili sme okná, dvojo dverí. Natretie strechy hasičskej zbrojnice sme uskutočnili v mesiaci november 2022. Hasičom sme zakúpili slávnostné priby.


Vyčistenie obecného cintorína od krovín
19.11.2022

Vyčistenie obecného cintorína od krovín

Vyčistili sme novú časť obecného cintorína od krovín.


Výstavba inkluzívneho detského ihriska RODINKA
19.11.2022

Výstavba inkluzívneho detského ihriska RODINKA

Na inkuzívne detské ihrisko RODINKA obec získala z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodina SR dotáciu 50 000 €. Vo verejnom obstarávaní vysúťažila zhotoviteľa ihriska v sume 74 089,08 €. Pred prácami predmetnú časť ihriska oplotila.


Výstavba cesty na IBV pri trati
19.11.2022

Výstavba cesty na IBV pri trati

Do komunikácie na IBV pri trati sme investovali každý rok. Urobil sa podklad zo štrkodrte a z frézového asfaltu sa urobil dočasný povrh. Okrem toho sme na IBV pri trati vybudovali verejné osvetlenie, vodovod, plynofikáciu a optický kábel. Od 14. júla 2022 sme pripravili podklady na ohlásenie stavby, verejné obstarávanie. V septembri sme začali s realizáciou.


Rozlúčka s ekonómkou úradu Máriou Gurkovou
19.11.2022

Rozlúčka s ekonómkou úradu Máriou Gurkovou

Viac ako desať rokov odpracovala pani Mária Gurková na Obecnom úrade v Chmelnici. Odchádza do dôchodku. Ďakujeme Marienka za Tvoju službu a za mnohé aktivity, ktoré sme spolu odštartovali do života.


Záverečné obecné zastupiteľstvo 26.9.2022
19.11.2022

Záverečné obecné zastupiteľstvo 26.9.2022

Posledné zasadnutie poslancov OZ sa uskutočnilo 26.9.2022. Zhodnotili sme volebné obdobie 2018-2022. Ďakujeme poslancom za ich službu.


Oznam ÚPSVa R a Sociálnej poisťovne
16.11.2022

Oznam ÚPSVa R a Sociálnej poisťovne

ÚPSVaR v Starej Ľubovni bude v piatok 18.11.2022 fungovať v obmedzenom režime.
Sociálna poisťovňa - všetky pobočky a vysunuté pracoviská budú v piatok 18.11.2022 zatvorené.


Pozvánka - SRDCOVKA v Starej Ľubovni - 19.11.2022
16.11.2022

Pozvánka - SRDCOVKA v Starej Ľubovni - 19.11.2022

Občianske združenie Srdcovka a Mesto Stará Ľubovňa pozýva na koncert kapely SRDCOVKA, na ktorom si pripomenieme 33. výročie nežnej revolúcie, sa uskutoční v sobotu 19. novembra 2022 o 19.00 h v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Príjmite pozvanie na výnimočný večer dobrej muziky a spomienok so zaujímavými hosťami. Vstupné: dobrovoľné!


Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
30.10.2022

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva


8 ROKOV PRÁCE V OBCI CHMEĽNICA - VÝSLEDKY V ROKOCH 2014-2022
23.10.2022

8 ROKOV PRÁCE V OBCI CHMEĽNICA - VÝSLEDKY V ROKOCH 2014-2022

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU a ...DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 2022
17.10.2022

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 2022

V nedeľu 16.10.2022 sa v priestoroch kulturného domu uskutočnilo už tradičné stretnutie seniorov pri príležitosti "Október- mesiac úcty starším." Naši seniori sa zišli v hojnom počte. Kultúrny program pre seniorov pripravili žiaci ZŠ s MŠ pod vedením svojich učiteliek a členovia folklórnej skupiny Marmonček pod vedením pani riaditeľky Mgr. Ľudmily Klimkovej. Kyticu zo svojich piesní uvila pre nich aj muzikálová speváčka Anka Gajová. Zablahoželali sme jubilantom, ktorí v roku 2022 dosiahli vek 70/80/90 rokov. Ocenili sme 8 seniorov ďakovným listom za mimoriadne zásluhy pre obec Chmeľnica.


Súťaž v tvorivom písaní na tému BOJISKO INTERNET
16.10.2022

Súťaž v tvorivom písaní na tému BOJISKO INTERNET

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVIII. ročník súťaže v tvorivom písaní. Študenti stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku

na tému BOJISKO INTERNET.


Posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším
11.10.2022

Posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším

Obec Chmeľnica v spolupráci so ZŠ a MŠ Chmeľnica, pozývajú dôchodcov v nedeľu dňa 16.10.20222 o 14,00 hod. do kultúrneho domu v Chmeľnici na posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, kde budú môcť stráviť príjemné chvíle v kruhu svojich rovesníkov.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk