Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydala starostka obce  vnútorný predpis - Internú smernicu, ktorá upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu.

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Jendrichovský, hlavný kontrolór obce

Spôsoby podania:

1.    Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

 

2.    Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa na adresu: Obec Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Chmeľnica, podnet bude bezodkladne odovzdaný  zodpovednej osobe.

 

3.    Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

 

4.    Podanie     podnetu     elektronickou      formou     je     mož     uskutočniť     na     adresu:

kontrolor@chmelnica.sk

 


  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk