VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku pre rok 2016 bolo schválené OZ 15.12.2015 uznes. č. 7/10/2015

K stiahnutiu