Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania parlamentných volieb v sobotu, 30. septembra 2023, nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje, že na základe osobných alebo doručených žiadostí môže byť hlasovací preukaz vydaný najskôr 45 dní pred uskutočnením volieb, teda nie skôr ako 16. augusta 2023.

V obci Chmeľnica volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť overené) v termíne od 16.08. – 29.09.2023 počas úradných hodín na obecnom úrade

  • písomne na adrese: Obecný úrad Chmeľnica, Chmeľnica č. 103, 064 01  Stará Ľubovňa  (žiadosť musí byť doručená najneskôr 08.09.2023)

  • elektronicky na e-mailovej adrese: obecchmelnica@gmail.com (žiadosť musí byť doručená najneskôr 08.09.2023)

 

V žiadosti musia byť uvedené údaje o voličovi, a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), príp. korešpondenčná adresa, na ktorú bude doručený hlasovací preukaz. O ten je možné požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň pred voľbami, t. j. 29. septembra 2023.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový nevydá.

 

 

K stiahnutiu
Publikované: 31.7.2023 | Aktualizácia: 10.8.2023 | Zobrazené: 190
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies