USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2023 T: 31.01.2023

 Vážení občania!

 

V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2023 tieto všeobecne záväzné nariadenia:

1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 6/4/2022 zo dňa 13.12.2022

2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd

V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku.

O vrátení, znížení a odpustení poplatku hovorí Čl. 33 ods. 1, 2 a 3 VZN č. 3/2015 platného pre rok 2023.

VZN nájdete na webovej stránke našej obce.

Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle uvedených nariadení podá na daňovom referáte obecného úradu žiadosť s uvedením dôvodu, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť.

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a stočné na rok 2023 musí byť doložená listinnými dokladmi /dôkazmi/, ktoré preukazujú dôvod, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť.

Dôkazy: - aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku na prechodnom pobyte v SR - dlhodobo žije a pracuje mimo obce

                - doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí – dlhodobo žije a pracuje v zahraničí

                - potvrdenie o štúdiu v zahraničí

                - prehlásenie rodinného príslušníka o dlhodobom pobyte v zahraničí.

 

Tlačivo Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je v prílohe tohto usmernenia, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

 

 

Vyplnenú žiadosť doručte na obecný úrad najneskôr do 31.01.2023.

 

 

V opačnom prípade sa na zníženie alebo odpustenie poplatkov nebude prihliadať.

Žiadosť doručte mailom, osobne do podateľne obecného úradu alebo do poštovej schránky pri vchode do obecného úradu.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk