ZŠ s MŠ Chmeľnica - verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola s materskou školou, Chmeľnica 58, Chmeľnica na webovom sídle zriaďovateľa Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania od 1. 7. 2013.

Verejný obstarávateľ:

Základná škola s materskou školou, Grundschule mit Kindergarten, Chmeľnica 58
Sídlo: Chmeľnica 58,
064 01 Chmeľnica

Štatutár: Mgr. Ľudmila Klimková, riaditeľka školy
Telefón: 052/42 83 191
Email: riaditel@zschmelnica.edu.sk
Webové sídlo: www.chmelnica.sk
IČO: 37876082

Základná škola s materskou školou vo svojom profile zverejnenom na webovom sídle je povinná zverejňovať:

Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je rovná a vyššia 1 000 € zverejnené v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

(obstarávateľ zverejňuje najneskôr 3 dni pracovné dni pred jej zadaním, okrem časovej tiesne z dôvodu mimoriadnej udalosti)

20.2.2014

Zákazka č.1


Nákupy nad 1 000 € zverejnené v zmysle § 99 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní

(obstarávateľ zverejňuje hodnotu zákazky; predmet zákazky; identifikáciu dodávateľa)

20.2.2014

Nákupy nad 1000 eur realizované ZS s MS Chmeľnica za kvartál 2014-01

v uvedenom období neboli realizované nákupy nad 1000 €


20.1.2014

Nákupy nad 1000 eur realizované ZS s MS Chmeľnica za kvartál 2013-04

v prílohe nájdete zoznam realizovaných nákupov nad 1000 €

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk