USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenie miestnych poplatkov pre rok 2021

Vážení občania!

V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2021 tieto všeobecne záväzné nariadenia:

1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 11/5/2020 zo dňa 15.12.2020

2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd

V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku.

O vrátení, znížení a odpustení poplatku hovorí Čl. 33 ods. 1, 2 a 3 VZN č. 3/2015 platného pre rok 2021.

VZN nájdete na webovej stránke našej obce, ale aj tu  v prílohe.

Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle uvedených nariadení podá na daňovom referáte obecného úradu Žiadosť s uvedením dôvodu, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť.

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a stočné na rok 2021 musí byť doložená listinnými dokladmi /dôkazy/, ktoré preukazujú dôvod, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť.

-dôkazy: - aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku na prechodnom pobyte v SR - dlhodobo žije a pracuje mimo obce - doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí – dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potvrdenie o štúdiu v zahraničí - prehlásenie rodinného príslušníka o dlhodobom pobyte v zahraničí .

Tlačivo Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je tu v prílohe tohto usmernenia, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Vyplnenú žiadosť doručte na obecný úrad najneskôr do 31.01.2021.

V opačnom prípade sa na zníženie alebo odpustenie poplatkov nebude prihliadať. Žiadosť doručte mailom, alebo do poštovej schránky pri vchode do obecného úradu.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk