UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 19.04.2022 došlo k pohryzeniu maloletého obyvateľa obce nezabezpečeným psom, dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách bez vôdzky, príp. náhubku. Na základe uvedeného Vás týmto upozorňujeme na povinnosti, ktoré Vám ako majiteľom a držiteľom psov vyplývajú z § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby pes voľne pobehoval po verejnom priestranstve a ohrozoval človeka alebo zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode, životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk