Sviatosť birmovania v Chmeľnici vyslúžil spišský biskup J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Kandidáti prijali sviatosť birmovania pri svätej omši vo farnosti sv. Ondreja v Chmeľnici. Túto sviatosť im v nedeľu 16. októbra 2016 vyslúžil spišský biskup J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše.

Počas viac ako ročnej príprave, ktorú viedol bývalý farár farnosti Jozef Palenčár a súčasný farár farnosti Tomáš Gondkovský za výdatnej pomoci  animátorov, nešlo len o náboženské vedomosti, ale najmä o prehĺbenie si osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. V pravidelných skupinových stretnutiach, zúčastňovaní sa na svätých omšiach mladí spoznávali pravdy viery. Duchovní otcovia spolu s animátormi ich povzbudzovali a viedli k prežívaniu skutočných morálnych a duchovných hodnôt. Významnou mierou ku duchovnej príprave prispeli  aj prednášky vdp. Mareka Uličného , pátra Michala Zamkovského a aktivity členov Spoločenstva Dobrého Pastiera. Mladí načerpali veľa duchovnej sily aj počas svojho pobytu vo vzdelávacom centre pod vedením vdp. Ľuboša Laškotyho. 
 
 
 
Na slávnostnej svätej omši biskupovi koncelebrovali farár farnosti Tomáš Gondkovský, rodák z Chmeľnice vdp. Peter Duffala a hosťujúci kňaz.
 
Biskup v homílii zdôraznil význam a hodnotu tejto sviatosti. Kazateľ povzbudil všetkých prítomných k tomu, aby denne prosili o dary Ducha Svätého a prial im, aby mali vždy dostatok síl k svedectvu o Kristovi. Požiadal ich, aby si dôkladne naštudovali život svätcov, ktorých meno si vybrali birmovanci za svoje birmovné meno. Nech vo svojich vzoroch nachádzajú pravdu, silu a radosť zo života v cirkevnom spoločenstve. „Človek sa so zlozvykmi nenarodil, preto sa ich dokáže zbaviť,“ povedal vo svojej homílii spišský biskup,“ keď zajtra pôjdete do školy, ukážte sa posilnení vo viere, nech vaši rovesníci zbadajú vo vás zmenu k lepšiemu, naši drahí birmovanci.“
 
V závere svätej omše vyjadrili rodičia birmovancov a birmovanci biskupovi vďaku za vyslúženie tejto sviatosti, ako aj duchovnému otcovi a animátorom za prípravu a duchovné vedenie.
Liturgiu doprevádzal spevom cirkevný zbor sv. Ondreja. Birmovanci si tiež pripravili duchovné piesne vo svojom hudobnom doprovode, ktorými násobili sviatočnú atmosféru v chráme.  Otec biskup zotrval s birmovancami aj po svátej omši.
 
Slávnosti vyslúženia sviatosti birmovania  sa zúčastnili nielen veriaci z Chmeľnici, ale aj rodáci, veriaci so susedných farností a aj zo zahraničia.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk