Rekonštruujeme cestu od Hasičskej zbrojnice ku obecnému úradu

Hoci  mesiace júl a august sa nesú v duchu prázdnin a dovoleniek v Chmeľnici vládne čulý stavebný ruch. V dedine sa inštaluje optický kábel, rekonštruujú sa ďalšie miestne komunikácie, detské ihrisko, verejné osvetlenie, zrealizovalo sa rozšírenie miestneho vodovodu a pripravujú sa ďalšie nové projekty na rekonštrukciu KD a obecných ciest.  

Cesta od Hasičskej zbrojnice ku obecnému úradu je našim úspešným projektom v rámci výzvy:

Prijímateľ
Obec Chmeľnica
Sídlo                                      
Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO     
00329916
kód projektu
072PO130243
výzva č.
13/PRV/2015
číslo opatrenia/podopatrenia
7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na stavebnom objekte chodník a príprava podložia pod odvodňovacím kanálom.

Stav komunikácie pred rekonštrukciou:

 Stavebné práce na stavebnom objekte chodníka:

 


Príprava podložia na asfaltovú komunikáciu a odvodňovací kanál