Prvé sväté prijímanie 2017

V nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2017 pri slávnostnej svätej omši o 10.00 hodine  vyvrcholili prípravy našich tretiakov a po prvýkrát 13 detí prijalo Eucharistiu.
 
Deti sa na túto slávnosť pripravovali po celý rok. Na hodinách náboženstva prebiehala duchovná príprava pod vedením duchovného otca a tiež žiaci nadobúdali elementárne teologické vedomosti, aby správne pochopili obrovský význam sviatosti zmierenia a svätého prijímania. Bezprostredne pred slávnosťou sa deti zúčastňovali na svätých omšiach a po nich si nacvičovali nástupy, spevy, čítanie prosieb, prinášanie obetných darov i celý priebeh svätej omše.
 
V piatok prvýkrát prijali sviatosť zmierenia, očistili svoje srdcia a pripravili Sviatostnému Ježišovi dôstojný príbytok. V nedeľu, v ich veľký deň, sa pred svätou omšou zhromaždili pred farou, odkiaľ v slávnostnom sprievode spolu so svojimi rodičmi, pánom farárom a asistenciou prišli do chrámu, kde prebýva Sviatostný Spasiteľ.
Svätú omšu celebroval duchovný otec vdp. Tomáš Gondkovský.  Deti naozaj s veľkou radosťou a túžbou prežívali liturgiu. V homílii pán farár zdôraznil, aby si prvoprijímajúce deti, ich rodičia, krstní rodičia, ale i všetci prítomní uvedomili potrebu zodpovednosti za Loď – Cirkev.
 
 
 
 
 
 

Veď my všetci sme jej členmi, nie len kňazi a biskupi, ale všetci kresťania. A preto sa máme usilovať vydávať dobré svedectvo života a čerpať silu v častom prijímaní Kristovho Tela. A aj takýmto spôsobom, hoci na prvý pohľad nepatrným no v skutočnosti veľmi významným, sa máme usilovať prispieť k tomu, aby táto Loď Cirkvi plávala vždy krásna v rozbúrenom mori sveta a spolu s nami došla do prístavu večného života. Veď Ona, a teda aj všetci kresťania, je sprítomnením Pána Ježiša tu na zemi.

Korunka Božieho milosrdenstva za prvoprijímajúce dietky a ich rodičov

Plachty lode červená a modrá znamenajú lúče, ktoré vychádzajú z Ježišovho srdca

Súvisiace video

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk