Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chmeľnica na I. polrok 2016 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov na úradnej tabuli obce Chmeľnica.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk