Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Informácia

Na žiadosť Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, zverejňujeme podľa § 10 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - pre účel realizácie líniovej stavby - cesty: "I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most, k. ú. Chmeľnica". Parcelné číslo pozemku, ktorý je predmetom obmedzenia je: KN-E 3 106. Celý text oznámenia nájdete v prílohe.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk