Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023

 Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

 

Každý, u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba.

 

Podľa zákona o podmienkach držania psov, každý pes chovaný viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je povinný nahlásiť psa do evidencie najneskoršie do 30 dní. 

 

V prípade, že ste mali v roku 2022 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr 31.1.2023 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu. Daňové priznanie doručte mailom alebo vhoďte do poštovej schránky úradu (hnedá) poštová schránka na ľavej strane pri vchode do úradu.

 

Mgr. Monika Jeleňová, dane a poplatky: 052/4324894 e-mail: obecchmelnica@gmail.com telefón: 052/4324894

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.

 

Poštová adresa: 

Obec Chmeľnica Chmeľnica 103 064 01 Stará Ľubovňa

 

Bankové spojenie:

VÚB Stará Ľubovňa

č.ú: 2930781957/0200

IBAN: SK78 0200 0000 0029 3078 1957

BIC: SUBASKBX

IČO: 00329916

DIČ: 2020698548

Mailová adresa - podateľňa: obecchmelnica@gmail.com

 

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk