Dnes oslavuje svoje meniny náš duchovný otec Mgr. Jozef Palenčár

Drahý náš duchovný otec, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám k meninám zaželať.

Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete veľmi potrebné. Život kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko skloniť pred mužom, ktorý sa podujíma na túto službu. Žehná kolísku, truhlu i manželstvo. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním otvárajú svoje boľavé srdcia. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca, je váhou Božej autority a preniká do duše silou viery.

Drahý náš duchovný otec,

ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti, ktorou ste nám sprítomnili Ježišovu lásku. Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh naplnil svojím požehnaním a dal Vám všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak veľa dobrého aj pre spásu Vám zverených duší.

K sv. Jozefovi


Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti.
Pozeral si naňho s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu
k horlivému plneniu každodenných povinností.
Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote,
aby sme žili a plnili svoje povinnosti s myšlienkou na to,
že Ježiš je prítomný v našich domovoch a v našich srdciach.
Nauč nás načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorý Boh riadi náš život
a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k životu večnému.
Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec,
Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený.
Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou,
aby sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali
a od Boha obdŕžali večnú radosť.
Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk nášho Otca príbytok,
ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve.
Amen.