8 ROKOV PRÁCE V OBCI CHMEĽNICA - VÝSLEDKY V ROKOCH 2014-2022

 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA    Suchý polder – 1 207 287,00 €

 

Stavebné práce 1 193 997,00 €  Grant EÚ + Št. rozpočet 1 105 267,00 €

                                                    Vlastné zdroje obce             88 729,00 €

Stavebný dozor                           Vlastné zdroje obce             13 920,00 €

 

OBECNÝ VODOVOD                                                            95 065,00 €

Vodojem a prístupová cesta                                                     5  500,00 €

Rozšírenie vodovodu na „IBV pri trati“                                85 065,00 €

Rozšírenie vodovodu                                                                  4 500,00 €

Stavebné práce                         Environmentálny fond              78 300,00 €

                                                 Vlastné zdroje obce                     4 125,00 €

Stavebný dozor                        Vlastné zdroje obce                     2 640,00 €          

 

ČISTIČKA ODPADOVÝCH VôD                                          50 326,00 €

Stavebné práce    Environmentálny fond         47 000,00 €

                               Vlastné zdroje obce             3 326,36 €

 

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII         488 187,00 €

1.    Vybudovanie nového mosta na Vyšnom konci                    25 789,00 €                       

Stavebné práce     Vlastné zdroje obce               25 789,00 €

2.    Rekonštrukcia miestnej komunikácie od RD p. Andreja BARANA- RD p. Emila RIBOVIČA                                                                    82 670,00 €

PRED REALIZÁCIOU

 

PO REALIZÁCII

 

Stavebný dozor     Vlastné zdroje obce                82 670,00 €

3.    Rekonštrukcia miestnej komunikácie od RD p. RINDOŠA  - RD p. LANGA  

                                                                                                    59 232,00 €                                                                      

                           Grant EÚ –PPA                  59 232,00 €

 

4.    Rekonštrukcia miestnej komunikácie od č.d. 127-161              42 818,00 €                                                                  

5.    Rekonštrukcia miestnej komunikácie od č.d. 98-126                55 367,00 € 

6.    Rekonštrukcia miestnej komunikácie od č.d.  28-53                 60 326,00 € 

regulácia potoka, priepustu   

7.    Vybudovanie podkladovej vrstvy IBV pri trati                     22 832,00 €

8.     Rekonštrukcia miestnej komunikácie ZŠ-most r.d.130             4 700,00 € 

9.     Rekonštrukcia miestnej komunikácie od č.d. 142-146             22 515,00 €

10.  Rekonštrukcia miestnej kom. okolo Hasičskej Zbrojnice       29 089,00 € 

          

11. Rekonštrukcia miestnej komunikácie od č.d. 3-20                     14 839,00 €

12.  Vysprávky výtlkov                                                                       3 907,00 €

13. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vyšný koniec                    3 501,00 €

14.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie smer Železničná stanica 7 256,00 €

 

REKONŠTRUKCIA  CHODNÍKA                                              14 826,24 €

Od rod. domu pani Márie Bolešovej po rod. p. Hildy Fábovej

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR                                            79560,43 €

Dotácia MV SR (2016-2022)              19 900,00 €

Vozidlo IVECO           Dotácia           41 458,60 €

Protipovodňový vozík Dotácia           11 965,83 €

Rekonštrukčné práce na objekte HZ, zavedenie vodovodnej         2500,00 €

a kanalizačnej prípojky                                                                        999,38 €

Nové dvere                                                                                            1098,62 €

Zavedenie Wifi4EU

Zakúpenie 14 prilieb                                                                            1638,00 €

Natretie strechy HZ

KAMEROVÝ SYSTÉM                                                                  25 170,40 €                 I. ETAPA

Dotácia MV SR 10 000,00 €  vlastné zdroje obce  2600,00 €           12 600,00 €

II.ETAPA                               

Dotácia MV SR 10 000,00 €  vlastné zdroje obce  2570,40 €            12 570,40 €  

               

VEREJNÉ OSVETLENIE                                                                 9568,00 €

Rozšírenie  verejného osvetlenia IBV pri trati                                  3286,00 €       vlastné zdroje obce  3286 €                                

Nové verejné osvetlenie-vstup do obce                                               4620,04 €

Výmena svietidiel+ 2 stožiare                                                               1416,18 €                                                                                 

Nákup ledkových žiaroviek                                                                    245,82 €

 

VEREJNÝ ROZHLAS                                                                       13 331,00 €                                                      

vlastné zdroje obce   13 331 €    Nákup vysielacej stanice                   11908,63 €

nové reproduktory, odstránenie starých stĺpov

nákup materiálu na rekonštrukciu                                                          1422,37 €

             

ŠPORTOVISKÁ                                                                                 40934,30 €

Detské ihrisko -  nové prvky                                                                  9290,00 €  

Oplotenie športového areálu                                                              25650,00 €                                             

Dotácia Prešovského samosprávneho kraja 10 000 €  

Vlastné zdroje 15 650 €

Demontáž poškodeného oplotenia                                                          2530,00 €

nahradenie novým oplotením z dielov  

Verejné obstarávanie                                                                               1560,00 €                        

Stavebný dozor                                                                                          780,00 €

Nákup 2 stolov na stolný tenis                                                                  569,90 €

Rezivo-fošne na zimné ihrisko                                                                  554,40 €

                                                                                            

INTERNET                                                                                         15 000,00 €

Wifi4EU bezplatné Wi-fi pre obyvateľov EÚ                                     15 000,00

Dotácia ( Európska komisia)       15 000,00 €

Bezplatné pripojenie Wifi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky verejné budovy, športoviská

Zavedenie internetu firmou FERIMEX optickým káblom po obci

Rekonštrukcia telefónnych stĺpov 

 

PLYNOFIKÁCIA OBCE                                                                  29 085,00 €

Rozšírenie plynofikácie obce na IBV pri trati                                 29 085,00 €

 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk