50. výročie kňazskej vysviacky vdp. Vincenta Dorníka

Dnešnú svätú omšu v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici pri príležitosti 50. výročia svojej kňazskej vysviacky celebroval vdp. Vincent Dorník. Na úvod svätej omše ho privítal Tomáš Gondkovský, súčasný správca farnosti. Jubilant si vo svojej homílii pospomínal na obdobie ôsmich rokov, kedy  pôsobil v Chmeľnici a jej filiálke Podsádok. 

Vincent Dorník sa narodil 29. apríla 1929 v obci Lúčky. Absolvoval ľudovú školu v Lúčkach a Gymnázium Andreja Hlinku v Ružomberku. V roku 1948 nastúpil na štúdium do bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule. Po zásahu štátnej moci proti cirkvám musel štúdium opustiť. V roku 1950 bol povolaný na absolvovanie trestnej vojenskej služby v útvaroch PTP (Pomocné technické prápory). Bol zaradený na najťažšie manuálne terénne práce, 11 mesiacov strávil prácou v Bani Antonína Zápotockého v Orlovej. V roku 1953 bol po vyše troch rokoch vojenskej služby prepustený do civilu. Pracoval ako zamestnanec Okresného stavebného podniku Ružomberok. V rokoch 1964 - 1968 v čase politického odmäku dokončil svoje teologické vzdelanie štúdiom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. V neskorších rokoch pôsobil ako kňaz vo farnostiach Veľké Borové, Chmeľnica, Lisková a Malatiná. V súčasnosti vykonáva duchovnú činnosť na dôchodku v obci Lúčky.
Starostka obce Zita Pleštinská vo svojom príhovore povedala:
„Milý náš duchovný otec,  na úvod svojho príhovoru si pomôžem slovami sv. Jána Máriu Vianney: „Kňaz je láskou Ježišovho srdca. Táto veta Vás sprevádzala už vo Vašom mladíckom nadšení, keď ste snívali o práci misionára. Práve tento Váš sen začal určovať smer Vašej ďalšej budúcnosti.
“Na láskavé pozvanie Pána Ježiša „Poď a nasleduj ma“ ste odpovedali svojim „Áno,“ keď ste v roku 1948 nastúpili na štúdium do Bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule. Dobová doktrína usádzajúcej sa komunistickej ideológie však dávala čoraz viac najavo svoje postoje voči cirkvám a ich suverenite. Seminár zasiahli  perzekúcie, prepúšťanie, vyšetrovanie i zatýkanie renomovaných kňazov. Na konci druhého ročníka Vášho štúdia v roku 1950 ste museli štúdium v seminári opustiť. „Viera v budúcnosť a všetko, čomu ste chceli zasvätiť svoj život, bola v okamihu preč!“
Boli ste povolaný na absolvovanie trestnej vojenskej služby v útvaroch PTP a zaradený na najťažšie manuálne terénne práce a práce v baniach. Po vyše troch rokoch vojenskej služby ste boli prepustený do civilu a pracovali najprv  ako robotník, potom ako plánovač v stavebnom podniku.
Život môže zmeniť našu cestu, nie naše ciele. V čase politického odmäku v rokoch 1964 – 1968, ste mohli dokončiť svoje teologické vzdelanie štúdiom na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Vaše prvé kroky po kňazskej vysviacke  viedli do Liptovského Mikuláša, potom ste pôsobili ako správca farnosti vo Veľkom Borovom. Tu ste museli s miestnym cirkevným tajomníkom, ktorý vykonával štátny dozor nad duchovnými v regióne, pravidelne konzultovať všetky organizačné kroky a podávať hlásenia o svojej činnosti. V roku 1978 ste prišli k nám, do farnosti Chmeľnica, kde ste pôsobili až do roku 1986.   Vašim pôsobiskom po Chmeľnici sa stala farnosť v Liskovej. Posledným pôsobiskom bola pre Vás farnosť Malatiná. Kňazstvo je však celoživotné poslanie, a tak aj v súčasnosti napriek pokročilému veku a zhoršenému zdravotnému stavu vykonávate svoju duchovnú činnosť ako kňaz v dôchodku v rodných Lúčkach.
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici Vám dňa 18. augusta 2015 schválilo udelenie titulu čestného občana obce Chmeľnica za zásluhy a významný prínos v pastoračnej činnosť v obci v rokoch 1978-1986.
Milý náš duchovný otec, nebeský Otec si Vás vyvolil za ohlasovateľa Božieho slova.   Už  50 rokov kráčate po jeho cestách a zanechávate ovocie svojej práce v srdciach ľudí, s ktorými sa stretáte a ktorým slúžite. Chceme sa Vám dnes poďakovať za všetko, čo ste pre nás veriacich v našej chmeľnickej farnosti urobili. Ďakujeme Vám za priehrštia lásky, citlivý prístup pastiera, rady, obetovaný čas, usmernenia i krásne okamihy, ktoré sme s Vami prežívali.  Spomíname na práce okolo kostola sv. Ondreja, keď sme pod Vašim vedením robili pokládku medeného plechu na streche nášho kostola, fasádu kostola a vymenili sme aj kostolné lavice.  Nesmierne si vážime Vašu obetavú prácu duchovného otca. Deti, ktoré ste v rokoch Vášho pôsobenia v našej farnosti pokrstili, môžu aj vďaka vám prežívať život s Ježišom so svojimi deťmi v kruhu svojich rodín.

Milý náš duchovný otec, pri tejto príležitosti,50. výročia kňazskej vysviacky,  Vám z úprimného srdca blahoželáme, v modlitbách vyprosujeme od nebeského otca pevné zdravie, hojnosť jeho milostí, plnosť darov Ducha svätého a od nebeskej Matky stálu ochranu. Nech Pán odmení Vašu pastiersku službu a nech požehnáva i ďalšie kroky Vášho kňazského života.

Život Vincenta Dorníka bol veľmi ťažký: Hovorí o tom v tomto videu.

Súvisiace odkazy

Súvisiace video

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk