2015-07-31_1_2 Dažďové vody zo striech nesmú byť zvedené do miestnej kanalizácie!

V zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Do miestnej kanalizácie môžu byť vypúšťané iba splaškové vody a v žiadnom prípade dažďové vody zo striech, dvorov, ciest a pod. Dôrazne žiadame občanov, ktorí majú zvedené dažďové vody do miestnej kanalizácie, aby urobili nápravu! Poslanci OZ uskutočnia v najbližšom období kontrolu. V zmysle § 4 ods. 3 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bude uložená sankcia do výšky 165, 97 €.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk