2015-07-22_1_2 Pokoste si svoje pozemky!

 Upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie  Zákona NR SR č. 220/2004 Zb. o  ochrane a využívaní poĺnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Jednali sme s konateľom PD Nová Ľubovňa ohľadom pokosenia nnižných rovní. PD Nová Ľubovňa  je ochotné pozemky súkromných vlastníkov pokosiť, pokiaľ sa dohodnú a súvislú plochu dajú PD do užívania. OÚ - pozemkový odbor môže udeliť pokutu až do výšky 330,-€.