ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský si dnes pripomína 20. výročie kňazskej vysviacky. Blahoželáme!

Človek vo svojom živote prežíva dni pracovné, sviatočné a pamätné. Pre nášho pána farára je 17. jún deň jeho narodenín a dnešný 19. jún 2019 je dňom, kedy si pripomína 20. výročie kňazskej vysviacky. V predvečer 20. výročia kňazskej vysviacky sa v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici  zišli veriaci chmeľnickej farnosti, aby spolu so svojim kňazom ThLic. PaedDr. Tomášom Gondkovským poďakovali za dar sviatosti kňazstva.

Ani sme sa nenazdali a  prešli už skoro tri roky pastoračnej služby nášho pána farára v Chmeľnici. Je to krátky úsek života, no za takú krátku dobu sa pod jeho vedením podarilo zveľadiť náš chrám a farskú budovu. Pred kostolom spolu s veriacimi vybudoval pamätník, ktorý pripomína utrpenie našich blízkych počas prvej a druhej svetovej vojny. Každoročne organizuje detské letné tábory, miništrantské turnaje, zahájenie motorkárskej sezóny a posvätenie motoriek. Pomáha rodičom, ale aj učiteľom duchovne vychovávať deti. Činorodým životom s úspechom napĺňa motto, s ktorým vstúpil do kňazskej služby.

 
Drahý náš ducovný otec, 
 
prijmite od nás, svojich farníkov, slová vďaky, úprimné modlitby a ochotné srdcia a ruky, ktorými Vám chceme byť nápomocní v ďalších rokoch Vašej kňazskej služby v našej farnosti.
Ďakujeme Vám za Vaše aktivity medzi deťmi a nami dospelými. Aj za Vašu iskierku jemného láskavého humoru, ktorá pohládza našu dušu. Aj za Váš entuziazmus, s ktorým sa púšťate do ďalších a ďalších bohumilých projektov. Ďakujeme Vám aj za Vašu horlivosť organizovať a sprevádzať nás na pútnych miestach.
 
Želáme vám do ďalších dní kňazského života hlavne zdravie, pokoj v duši a pokračovanie v životnom štýle príťažlivého vzoru, snaživého hľadača nových dobrých vecí, aby ste tak mohli obohacovať ľudí okolo seba. Vyprosujeme Vám vytrvalosť v plnení Božej vôle, nech vás Pán zachová vo svätosti a naďalej požehnáva plody Vášho úsilia a kňazského poslania.
 
Želáme Vám, nech je každý nový deň pre Vás darom a vždy novou príležitosťou odpovedať na Kristovo pozvanie v jeho službe.
 
Boh Vás žehnaj!
 
Dobrý kňaz svojou láskavosťou sprítomňuje niečo z Božej nádhernej lásky. Svojou múdrosťou sprítomňuje niečo z Božej múdrosti. Svojou obetavosťou, Božiu obetavosť, ktorá sa úplne prejavila v Ježišovi Kristovi. Dobrý kňaz  je ukazovateľom na Boha, vznešeným sprítomnením Božích vlastností a mnohokrát keď ľudia sú nadšení, že majú medzi sebou dobrého kňaza, tak môžu povedať – keď náš kňaz je dobrý, aký nesmierne dobrý musí byť Boh, ktorého on reprezentuje, keď náš kňaz je láskavý, akú veľkú lásku má k nám Boh. Dobrý kňaz môže byť vynikajúcim reprezentantom úplnej Božej dobroty a lásky.“
 

 

 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk