Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZS_ZML_2013-001 4.3.2013 Zmluva Východoslovenská energetika, a. s. 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2013/123-PP 22.5.2013 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebník Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2013/123 22.5.2013 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 92/2014-CS 12.6.2015 Zmluva o dielo "Suchý polder" Inžinierske stavby, a.s. 31451402  1 194 026,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 92/2014-CS 12.6.2015 Zmluva o dielo "Suchý polder" Inžinierske stavby, a.s. 31451402  1 194 026,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 2.9.2014 Výpožička drobného vodného toku na zabezpečenie revitalizácie, zabezpeč.protipovodňovej... SR-LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica 36038351   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 19.10.2015 Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR - hasičský... SR - Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o účinkovaní 6.7.2015 Uskutočnenie vystúpenia na podujatí 700.výročie prvej písomnej zmienky o obci HRDZA 42078652  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o termínovanom úvere 9.7.2015 Poskytnutie úveru Všeobecná úverová banka. a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská ZMLUVA o spolupráci 24.9.2013 Zabezpečenie propagácie podujatia "Dni nemeckej kultúry-kultúry spišských Nemcov" Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ 42234182  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o spolupráci 2.9.2015 Úprava vzájomných práv a povinností, pri prevádzkovaní portálu Odkazpre starostu v obci... Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí dotácie 12.5.2015 Poskytnutie dotácie zo ŠR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia
- 700. výročie...
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme zariadenia 10.9.2015 Prenechanie nájomcovi do užívania zariadenie Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme zariadenia 15.10.2015 Prenechanie do užívania zariadenie - LED trubice Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 23.4.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Výstavba suchého poldra a preložka poľnej cesty... Ing. Richard Soporský 30652952  11 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 24.5.2013 Nájom pozemkov za účelom vybudovania autokempingu a športového areálu. Ing. Katarína Ilkovičová 47110163  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZMLUVA 18.9.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru Vlastníci poľovných pozemkov    
Detail Zmluva Kúpna zmluva Zmluva 10.8.2013 Kúpna zmluva Mária Lompartová,Mária Tvrdá,Jozef Lompart,Anna Daňová,Rudolf Pleštinský,Hilda Vasilíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 15.8.2014 Zmluva o poskytovaní verejných Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 15.8.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk