Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 29.9.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 871,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2021 31.5.2021 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Viliam Klimko 35397942   
Detail Faktúra došlá 120012 11.7.2012 Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. 45310084  1 126,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200278883 24.1.2013 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12003 30.1.2012 Vypracovanie PD akcia: "Rozšírenie vodovodu v obci" Ing. Volaříková A. Gascentrum 10773053  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 8.2.2013 Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  20,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12016 2.2.2016 Odborno technicko-bezpečnostný dohľad na vodnou stavbou Vodonospodárska výstavba, š.p.   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 12017 13.1.2017 kancelárske potreby CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal 17644429   
Detail Faktúra došlá 120177 8.8.2012 Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. Ing. Milan Štupák -IVS 10769676  504,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031146 11.7.2012 Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. LIVONEC, s.r.o. 31730671  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 120358 11.1.2013 Práce na zhotovení prístupovej komunikácie pre IBV Chmeľnica. Ing. Milan Štupák -IVS 10769676  10 057,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205331 4.5.2012 Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 120931 11.7.2012 Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. webex media, s.r.o. 36815365  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 122012 18.12.2012 Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  26,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122014 18.9.2014 Príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis 37058843   
Detail Objednávka vyšlá 122015 2.10.2015 Fotografovanie obce jeseň 2015 CBS spol. s.r.o. 36754749   
Detail Objednávka vyšlá 122016 24.6.2016 Servisná prehliadka hasičského auta AUTO IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail Objednávka vyšlá 122017 25.4.2017 Nerezový varník, nožnicový stan Patrik Chovanec 48087254  1 052,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12288 2.3.2012 Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. LIMOŠPES s.r.o. 17085951  276,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1237/2012 7.9.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk