Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestnych poplatkov na r. 2019 - usmernenie

Vážení občania! V zmysle VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku a VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd si môže poplatník uplatniť zníženie už iba z dôvodu, že je študent ubytovaný na internáte alebo priváte a nedochádza denne domov. Takýto študent musí doručiť najneskôr do 31.1.2019 žiadosť o zníženie poplatku s potvrdením o ubytovaní na internáte alebo priváte, prípadne zo školy, alebo o štúdiu v zahraničí. Pracujúci v zahraničí si zníženie poplatkov nemôže uplatniť, platí už plnú sumu poplatkov. Odpustenie poplatkov si môže uplatniť iba poplatník, ktorý počas celého zdaňovacieho obdobia sa v obci nezdržiava, žije a pracuje inde, v zahraničí (je mimo obce dlhodobo, už niekoľko rokov žije inde, v zahraničí ale má ešte trvalý pobyt v obci). Tlačivo Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestnych poplatkov, teda poplatku za vývoz KO a stočné na rok 2019 si môžete ak potrebujete tu v prílohe vytlačiť, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Doručte ju na obecný úrad najneskôr do 31.1.2019.

K stiahnutiu