Zachráňme skalnú ihlu alias Čertovu skalu!

"Skalná ihla" je viac známa pod názvom „Čertova skala“ – kamenný výtvor, ktorý je vysoký 12 m a spája sa s ním povesť spojená s výstavbou Ľubovnianskeho hradu. Nachádza sa v nive rieky Poprad asi 2,5 km od obce Chmeľnica. Od roku 1989 je tento prírodný výtvor vyhlásený za prírodnú pamiatku.

Eróziou brehov rieky Poprad došlo a neustále dochádza k posunu koryta rieky Poprad, chránená prírodná pamiatka „Skalná ihla“ v katastri obce Chmeľnica, ktorá je zaradená do 4. stupňa ochrany podľa § 1 ods. a/ vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2004, sa ocitla už v rieke Poprad. Je predpoklad, že pri prívalových dažďoch resp. pri povodniach dôjde k poškodeniu – k narušeniu prírodnej pamiatky. Je predpoklad, že pri prívalových dažďoch resp. pri povodniach dôjde k poškodeniu – k narušeniu prírodnej pamiatky. Túto skutočnosť obec Chmeľnica avizovala Krajskému úradu životného prostredia dňa 20.8.2004 pod č. 174/2004 a následne sa uskutočnilo konanie  dňa 27.10.2004.Správca toku by mal postupovať v zmysle ustanovenia § 45 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a mal by vrátiť vodný tok do pôvodného koryta tak, aby sa zachránila prírodná pamiatka „Skalná ihla“ alias "Čertova skala" pred úplným zničením.

Osobitne chránená časť prírody a krajiny Skalná ihla bola vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2004 vyhlásená za prírodnú pamiatku so štvrtým stupňom ochrany podľa platnej kategorizácie stupňov ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Prírodná pamiatka (PP) Skalná ihla sa nachádza v nive rieky Poprad, asi 1,5 km juhozápadne od obce Hajtovka a asi 2,5 km od obce Chmeľnica. PP Skalná ihla je osamelé jurské bradlo, v dolnej časti je výrazne poznačená prúdiacou činnosťou vody. Na bradle sa vyskytuje porast bylinnej vegetácie a mladé krovinné nálety. V merítku východného Slovenska nemá tento skalný útvar obdobu.

 
Obec Chmeľnice, v ktorej katastri sa tento prírodný unikát nachádza, požiadala Krajský úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, o prijatie opatrení súvisiacich s ochranou pamiatky „Skalná ihla“  v katastri obce Chmeľnica.
Fotografia z rodinného archívu rodiny Lompartovej z roku 1999
Fotografia z rodinného archívu rodiny Lomparovej z roku 1999
Foto: Z archívu Viliama Klimka
 
Zdroj: Internet

K stiahnutiu