VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Chmeľnica zverejňuje schválenú zmenu VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na OZ č. 6/2019 zo dňa 10.12.2019, ktorá nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

K stiahnutiu