Vyplnenie dotazníka k diplomovej práci

Bc. Erika Macurová je študentkou 2. ročníka magisterského stupňa odboru Geografia a geoinformatika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Témou jej diplomovej práce je Priestorová distribúcia pôšt na Slovensku a jej súčasťou je aj dotazníkový prieskum vo vybraných obciach okresu Stará Ľubovňa, v ktorých sa pošta nenachádza. Jednou z nich je obec Chmeľnica. Dotazník pre diplomovú prácu je možné vyplniť na tomto odkaze: https://www.survio.com/survey/d/O9B9I4F9K3K7I7R2V.

Súvisiace odkazy