Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Základná škola s materskou školou Chmeľnica – Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica, Chmeľnica 58.

Obec Chmeľnica, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica, Chmeľnica 58  podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základná škola  s materskou školou Chmeľnica

– Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica, Chmeľnica 58.

(vyučovací jazyk – nemecký)  

K stiahnutiu