Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – 2.5.2017

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE CHMEĽNICA

 

uznesením č. 6/2/2017 zo dňa 21.03.2017

 

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov

 

V O Ľ B U   H L A V N É H O   K O N T R O L Ó R A  O B C E

s pracovným úväzkom 0,2 týždenne

a deň konania voľby určuje na utorok 02.05.2017 o 18.00 hod.

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica. 

K stiahnutiu