Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.  vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019.

Voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce (do 15.03.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 29.3.2019 do 14:00 h)

b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 25.02.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019)

 

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obecchmelnica@slnet.sk

Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr.

K stiahnutiu