Voľby do EP 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25.05.2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebná miestnosť : Kultúrny dom Chmeľnica, 064 01 Chmeľnica 103. E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obecchmelnica@slnet.sk Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Požiadať môže volič: a) osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce ( do 24.05.2019 do 14.00 hod.) b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 3.5.2019) Dôležité informácie: www.minv.sk/

K stiahnutiu