Voľba hlavného kontrolóra obce

 Obec Chmeľnica vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE CHMEĽNICA. Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31.04.2011 na Obecný úrad v Chmeľnici v uzavretej obálke označenej nápisom: "Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!"

 

Bližšie informácie a termíny k voľbe hlavného kontrolóra nájdete tu:

K stiahnutiu