USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2020.

Vážení občania! V rámci miestnych daní a miestnych poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2020 tieto všeobecne záväzné nariadenia: 1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravené a doplnené uznesením č. 6/6/2019 zo dňa 10.12.2019 2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd. Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle uvedených nariadení podá na daňovom referáte obecného úradu Žiadosť s uvedením dôvodu, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť. Tlačivo Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je v prílohe tohto usmernenia, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Vyplnenú žiadosť doručte na obecný úrad najneskôr do 31.01.2020. V opačnom prípade sa na zníženie alebo odpustenie poplatkov nebude prihliadať.

K stiahnutiu