ROZHODNUTIE: Oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán mesta Stará Ľubovňa, zmeny a doplnky č. 2/2019" vydal rozhodnutie, že sa uvedený strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Obec Chmeľnica ako dotknutá obec podľa § 7 ods. 7 zákona EIA informuje o tomto rozhodnutí verejnosť.

K stiahnutiu