REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE- VETVA G od pozemkov rod. domov 104-125 a 60-98

Dňa 17. júla 2018 začína f. EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  realizovať  prípravné  práce na stavbe „Chmeľnica – Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G.“ Následne sa bude rekonštruovať miestna komunikácia,  ktorá sa dotýka pozemkov od čísiel domov  104-125 a zadných traktov pozemkov čísiel domov  98-60. Rekonštrukcia miestnej komunikácie sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Marekom Medoňom v zmysle vydaného stavebného povolenia 55/2015-41Sú/Ha zo dňa 09.02.2015. Uvedený projekt bol schválený z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci Výzvy 13/PRV/2015 v zmysle zmluvy č. 072PO130243.
 
Vážení občania,
žiadame Vás, aby ste si z obecného pozemku, ktorý prislúcha ku tejto komunikácii podľa pokynov zhotoviteľa stavby odstránili vstupy na pozemky, zeleň a iné prekážky. Vstupy na pozemky ku rodinným domom č. domov 104-125je nutné demontovať, pretože sa zmenia výškové pomery na komunikácii.  Betónové nájazdy ku zadným traktom pozemkov od č. domov 60-98 budú postupne demontované v spolupráci so zhotoviteľom stavby. Zvody dažďovej vody v oplotení pozemkov 104-125 sa vybudovaním chodníka nebudú môcť používať. Dažďovú vodu si budete musieť zviesť na svojom pozemku!
 
Keďže miestna komunikácia bude počas realizácie rekonštrukcie priebežne uzavretá je nutné, aby ste si odparkovali svoje automobily z dvorov a garáži,  neparkovali ich na tejto komunikácii  a rešpektovali pokyny obce a zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Ďalšie informácie Vám budú sprostredkovávané obecným rozhlasom a nájdete ich aj na webstránke obce.
 
Počas stavebných prác na tejto komunikácii dbajte na svoju bezpečnosť dodržiavaním pokynov! 
Ďakujeme za spoluprácu a trpezlivosť pri realizácii tejto stavby.
 
               S úctou
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. arch. Zita Pleštinská v.r.

                                                                                                           starostka obce 

K stiahnutiu