Program odpadového hospodárstva (POH) Obce Chmeľnica - zverejnenie.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve na základe žiadosti Obce Chmeľnica zo dňa 25.2.2019 posúdil predložený POH Obce Chmeľnica. Výsledok posúdenia POH Obce Chmeľnica je kladný a v zmysle § 10 ods. 4/ zákona č. 79/2015 Z.z. záväzný. Obec Chmeľnica schválený POH na obdobie 2016-2020 v zmysle § 10 ods. 12/ zákona č. 79/2015 Z.Z. týmto v prílohe zverejňuje.

K stiahnutiu