Pozvánka na stretnutie

Obec Chmeľnica  pripravuje rekonštrukciu miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 804 od rod. domu č. 192 po rod. dom č. 229.  Niektorí vlastníci rod. domov prejavili záujem napojiť sa na miestny vodovod ešte pred realizáciou rekonštrukcie miestnej komunikácie. Obec Chmeľnica má záujem prijať kvalifikované riešenie tejto požiadavky za účasti zainteresovaných.