Potvrdenie o cene č. 0345/2017/V-PC

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 19.12.2017 určil maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu

K stiahnutiu