Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 zverejnený v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, dňa 10. 12. 2014 na úradnej tabuli Obce Chmeľnica.

K stiahnutiu