Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce Chmeľnica zverejnil v zmysle zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I.polrok 2012.

K stiahnutiu